E060112
Laatste revisie: 28-10-2011

E060112 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaarsOp 23 november 2005 heeft de Europese Commissie het derde pakket wetgevingsmaatregelen inzake de maritieme veiligheid gepresenteerd. De eerste twee pakketten zijn ingediend naar aanleiding van de scheepsrampen met de olietankers "Erika" in 1999 en "Prestige" in 2002 (zie ook dossier E040014). Het voorliggende pakket is met name bedoeld om de gaten in de huidige wetgeving op te vullen en waar mogelijk te vereenvoudigen. Er worden zowel maatregelen voorgesteld op het gebied van preventie van ongevallen en verontreiniging als voor de behandeling van de gevolgen van ongevallen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)593PDF-document, d.d. 23 november 2005

rechtsgrondslag

Artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2009/20/EGPDF-document dient voor 1 januari 2012 geïmplementeerd te zijn. Implementatie zal geschieden middels de Wet verzekering zeeschepen ( Wet invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van richtlijn 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (zie kamerstukken in de serie 32.835) die op 6 oktober 2011 door de Tweede Kamer werd aangenomen.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 5 september 2006 besloten het onderhavige richtlijnvoorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Verkeer & Waterstaat.

Op 26 september 2006 besloot de commissie Verkeer & Waterstaat de vragen uit het ambtelijk memo ter schriftelijke beantwoording voor te leggen aan de regering. Deze brief werd op 3 oktober 2006 door de commissie vastgesteld en verstuurd.

Het antwoord van de regering werd tijdens de commissievergadering van 19 december 2006 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 37038/N/GW
  19 december 2006
 • brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat - DGTL 06.009562
  22 november 2006
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 36722/N/LA
  3 oktober 2006
 • brief Commissie Verkeer en Waterstaat - 136273
  3 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 36692/BN
  26 september 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36623/KvD
  5 september 2006

Behandeling Tweede Kamer

Op 13 juni 2006 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een advies opgesteld met betrekking tot de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering is geen voorstander van onderhavig voorstel, zo blijkt uit fiche zes. Zij stelt onder meer dat de huidige regeling in het Verdrag uit 1996 volstaat. De ratificatie van dat verdrag is inmiddels in voorbereiding. Het opnemen van de volledige tekst in de Gemeenschapswetgeving is volgens de regering echter overbodig.

De meeste moeite lijkt de regering voorts te hebben met de voorgestelde verzekeringsplicht. Deze wordt nauwelijks gespecificeerd, zodat volstrekt onduidelijk is voor wie deze zou moeten gelden. Bovendien zou Nederland ook hier liever een internationale regeling zien dan een Europese.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 449[6]
  13 juni 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie wil door middel van onderhavig voorstelPDF-document op Europese schaal een regeling opstellen voor de wettelijke aansprakelijkheid van scheepsexploitanten. Om dat te bewerkstelligen wordt voorgesteld dat lidstaten het internationale Verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen uit 1996 zo snel mogelijk ratificeren. Daarnaast wordt voorgesteld dit verdrag op te nemen in de Gemeenschapswetgeving.

Het voorstel voorziet verder in een hogere aansprakelijkheid voor schepen die de vlag voeren van een land dat geen partij is bij het Verdrag uit 1996 en om de aansprakelijkheidsregeling aan te vullen met een systeem waarbij scheepsexploitanten worden verplicht zich te verzekeren. Dit laatste geldt zowel de exploitanten van schepen die de vlag van een lidstaat voeren als exploitanten van schepen die de vlag van een derde land voeren en die de wateren van een lidstaat binnenvaren.

In een vervolgfase wil de Commissie aan de Raad een mandaat vragen om namens de Gemeenschap in de Internationale Maritieme Organisatie te onderhandelen over een herziening van het Verdrag uit 1996, met name waar het gaat om de beperking van de aansprakelijkheid door scheepseigenaren.

Het pakket maatregelen bevat naast mededeling COM(2005)585 zeven wetgevingsvoorstellen over de volgende onderwerpen:

 • voorstel voor een richtlijn over de verantwoordelijkheid van de vlagstaten (zie dossier E060114);
 • wijziging van de richtlijn over de classificatiebureaus (zie dossier E060090);
 • wijziging van de richtlijn over de havenstaatcontrole (zie dossier E060041);
 • wijziging van de richtlijn over een monitoringsysteem voor de zeescheepvaart (zie dossier E060036);
 • voorstel voor een richtlijn over het onderzoek na ongevallen (zie dossier E060094);
 • voorstel voor een verordening over de verantwoordelijkheid en de schadevergoeding aan slachtoffers in geval van een scheepsongeval (zie dossier E060113);
 • voorstel voor een richtlijn over de wettelijke aansprakelijkheid van scheepseigenaren (zie dossier E060112).

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)593
  23 november 2005
 • [fr]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1517
  23 november 2005

Behandeling Raad

Richtlijn 2009/20/EGPDF-document werd op 23 april 2009 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L131 d.d. 28 mei 2009.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen