E040014
Laatste revisie: 05-01-2006

E040014 - Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheidMiddels onderhavige verordening wenst de Europese Commissie het Agentschap voor maritieme veiligheid meer bevoegdheden en middelen te geven. Daarnaast moet de rol van het Agentschap bij de communautaire erkenning van opleiding en kwalificaties van zeelieden uit derde landen beter worden omschreven. Middels de Europese behandeling van de nieuwe internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (SOLAS-verdrag) worden reeds meerdere van deze maatregelen vastgelegd. Het is echter noodzakelijk hiervoor ook de bestaande verordening betreffende de oprichting van het Agentschap van maritieme veiligheid te wijzigen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 724/2004PDF-document werd op 31 maart 2004 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L129 d.d. 29 april 2004.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)440PDF-document, d.d. 6 augustus 2003

rechtsgrondslag

Artikel 80, lid 2 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 17 februari 2004 besloten de onderhavige verordening onder de aandacht te brengen van de commissie Verkeer en Waterstaat.

De commissie Verkeer en Waterstaat besloot in de vergadering van 9 maart 2004 niet over te gaan tot nadere behandeling van het voorstel voor een verordening.


Standpunt Nederlandse regering

De regering stelt in fiche 5 dat een grotere Europese rol bij erkenning van opleiding en kwalificaties van zeelieden uit derde landen en een communautaire ontwikkeling van bestrijding van verontreiniging/maritieme veiligheid meerwaarde heeft over een nationale aanpak gelet op het nastreven van een economisch en veiligheidshalve "level playing field".

Net als bij de verordening betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (E030170)bestaan er echter vraagtekens over de ruimte van lidstaten inzake de nationale veiligheid en bij de onderhavige verordening ook ten aanzien van de terrorismebestrijding.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 302[5]
    23 januari 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel betreft een wijziging van de bestaande verordening 1406/2002/EG tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA). Het voorstel voorziet in uitbreiding van de taken van EMSA op het gebied van 1) bestrijding van verontreiniging door schepen; 2) maritieme beveiliging en 3) erkenning van opleiding en kwalificaties van zeelieden uit derde landen.

Ten aanzien van bestrijding van verontreiniging geldt dat naar aanleiding van de milieuramp met de olietanker "Prestige" de Commissie EMSA de nodige bevoegdheden en middelen wil geven voor de ontwikkeling van concrete bestrijdingsmaatregelen op communautair niveau. Daarnaast voorziet het voorstel in het bijstaan door EMSA van de Commissie bij de taken die de Commissie krijgt op het terrein van toezicht op de toepassing door de lidstaten van maatregelen in het kader van de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (i.e.: security: dreiging terrorisme). Momenteel is EU-regelgeving op het gebied van maritieme beveiliging, waarbij aan de Commissie bepaalde monitoringstaken op het gebied van beveiliging worden opgedragen, in voorbereiding. Tenslotte wordt het Agentschap een belangrijker rol toebedeeld bij de communautaire erkenning van de opleiding en kwalificatie van zeelieden uit derde landen. In een recent voorstel van de Commissie (wijziging richtlijn 2001/25/EG) wordt EMSA bij deze communautaire erkenning een belangrijker rol toebedeeld Deze rol wordt nogmaals bevestigd in de verordening.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)440
    6 augustus 2003

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen