E050050
Laatste revisie: 24-08-2006

E050050 - Mededeling inzake Millennium Development Goals; de Europese bijdrageDe conclusies van de 2005 World Summit van de VN (oktober 2005) leest u hierPDF-document.

In september 2005 zal een VN High Level Event gehouden worden waarin de voortgang ten aanzien van de millennium ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) geëvalueerd zal worden. Op verzoek van de Raad presenteert de Commissie het zogeheten 'MDG pakket', bestaande uit drie ambitieuze voorstellen teneinde de verwezenlijking van de millennium ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) te versnellen:

 • 1. 
  Onderhavige mededeling 'De bijdrage van de Europese Unie'
 • 2. 
  Mededeling 'Financiering van de ontwikkeling' ( E050051 )
 • 3. 
  Mededeling 'Samenhang in het ontwikkelingsbeleid' ( E050052 )

Bovengenoemde mededelingen vormen de basis voor de EU-bijdrage aan de High Level Event.

De Commissie geeft in COM(2005)132PDF-document allereerst een overzicht van wat deze Europese bijdrage concreet inhoudt. Zij gaat onder meer in op het belang van het verhogen van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) doelstellingen. Tevens wijst de Commissie op het belang van meer samenhang in het ontwikkelingsbeleid. Ook op beleidsterreinen die niet direct gerelateerd zijn aan ontwikkeling moet er rekening gehouden worden met de ontwikkelingsdoelstellingen. Tenslotte stelt de Commissie dat met name in de Afrikaanse landen die ten zuiden liggen van de Sahara het gevaar dreigt dat de MDGs niet voor 2015 bereikt zullen worden. De Commissie stelt dan ook voor om, in het kader van de MDGs, de aandacht extra op Afrika te vestigen.

Vervolgens gaat de Commissie dieper in op het versterken van de focus op Afrika. Zij zet drie algemene doelstellingen uiteen; het verbeteren van het bestuur in Afrika, het opzetten van infrastructuurnetwerken en het stimuleren van handel, en het bevorderen van een rechtvaardige samenleving met meer aandacht voor een duurzaam milieu.

In de bijlage van het voorstel zet de Commissie deze doelstellingen om in zes 'EU Commitments to Africa':

 • De capaciteitsontwikkeling van de Afrikaanse Unie (AU) financieel ondersteunen
 • Zogeheten 'twinning partnerships' bewerkstelligen, waarbij EU instellingen de banden aanhalen met hun AU tegenhangers
 • Het instellen van een 'joint financial mechanism' met AU/NEPAD teneinde de werkzaamheden van het Africa Peer Review Mechanism (APRM) te ondersteunen
 • Aanvullen van de financiële middelen ten behoeve van de Peace Facility
 • Het in het leven roepen van een 'Europa-Afrika partnerschap voor infrastructuur'
 • Stimuleren van een rechtvaardige en duurzame samenleving door middel vast te stellen ontwikkelingscriteria.

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)132PDF-document, d.d. 12 april 2005

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissies voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Op verzoek van een aantal kamerleden werden de mededelingen m.b.t. de Millenium Development Goals geagendeerd voor de vergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 18 oktober 2005 alwaar deze voor kennisgeving aangenomen werden.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 35740/J/LA
  18 oktober 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 4 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

In algemene zin kan de Nederlandse regering de doelstellingen van de Commissie onderschrijven. De regering is blij met de aandacht voor Afrika, maar is van mening dat dit nog beter uit de verf kan komen. Zij mist nog het coherent raamwerk voor de rol van de Commissie en lidstaten en is van mening dat er bijzondere aandacht besteed moet worden aan post-conflict situaties. Het onderdeel 'Trade at the Service of Development' dient inhoudelijk verbeterd te worden in het kader van de Doha onderhandelingen. De regering vindt dat het milieu en duurzame ontwikkeling meer aandacht verdienen en geeft aan meer informatie te willen over de financiële gevolgen van de voorstellen inzake de focus op Afrika. Tevens kan de regering, over het algemeen, de zes afspraken onderschrijven. M.b.t. het voorgestelde Europa-Afrika partnerschap voor infrastructuur stelt de regering dat het wel van belang is dat de Afrikaanse landen zelf ook zorgdragen voor een stabiel regelgevend kader.

De Nederlandse regering zal zich ervoor inzetten dat de EU zich voorafgaand aan de VN High Level Event minimaal vastlegt op de vastgestelde tussentijdse ODA-doelstellingen. De regering geeft de voorkeur voor een structurele verhoging van nationale ODA-prestaties uit lopende middelen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 378[4]
  12 mei 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In september van dit jaar vindt in New York het UN High Level Event (1) plaats waar onder andere een tussentijdse evaluatie ('stocktaking') zal plaats vinden ten aanzien van de Millennium Development Goals (MDG's) die in 2015 verwezenlijkt moeten zijn. In het kader hiervan hebben de EU lidstaten nationale MDG rapporten uitgebracht en heeft de Commissie een EU synthese rapport opgesteld, aangevuld met drie beleidsgerichte mededelingen. De onderhavige Mededeling heeft als titel 'De bijdrage van de EU'. In kort bestek wordt ingegaan op de onderwerpen die in beide andere mededelingen uitvoerig aan de orde komen, nl. financiering van ontwikkeling (o.a. ODA-doelstellingen), effectiviteit van de hulp en coherentiebeleid. Daarnaast wordt vooral aandacht besteed aan mogelijkheden om de focus op Afrika te versterken. De mededeling bouwt voort op reeds bestaande activiteiten en initiatieven en gaat sterk uit van het ownership principe.

In concreto stelt de Commissie voor om in EU-verband zes afspraken te maken:

 • Het ondersteunen van capaciteitsopbouw van de Afrikaanse Unie, zodat de organisatie op het gebied van vrede en veiligheid de rol kan spelen die het ambieert;
 • Het stimuleren van 'twinning partnerships' tussen de EU en AU instituties;
 • Het opzetten van een gezamenlijk financieringsmechanisme met de AU/NEPAD ter ondersteuning van hervormingen die voortkomen uit het Africa Peer Review Mechanism:
 • Het aanvullen van de financiële middelen voor de African Peace Facility;
 • Het opzetten van een partnerschap voor infrastructuur, teneinde meer politieke steun en betrokkenheid te creëren voor toekomstige projecten en meer publiek-private samenwerking te genereren;
 • Het verlenen van stimuli voor de totstandkoming van een rechtvaardige en duurzame samenleving. Voorgesteld wordt bij het (her)verdelen van ODA middelen speciale aandacht te besteden aan de mate waarin er in de partnerlanden oog is voor sociale cohesie in de samenleving, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, gelijke kansen op werk en duurzame ontwikkeling.

Als bijlage bevat deze mededeling het EU MDG synthese-rapport, dat de Commisie op verzoek van de Raad heeft opgesteld en dat een overzicht bevat van de inspanningen van de lidstaten en de Commissie tot nu toe. Dit rapport zal een van de bijdragen vormen van de EU aan het UN High Level Event.

 • 1) 
  Zie Kamerbrief getiteld VN-top/Reactie op SGVN rapport "In larger freedom",


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 23 maart 2006 heeft het Europees Parlement (EP) een resolutieWord-document aangenomen ten aanzien van de rol van het EP bij het bereiken van de Milleniumdoelstellingen.

Tijdens de plenaire zitting van 1 juni 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan over handel en armoede: naar een handelsbeleid dat de bijdrage van de handel aan armoedebestrijding maximaliseert.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen