E050052
Laatste revisie: 26-04-2007

E050052 - Mededeling Versnelde vooruitgang om Millennium Development Goals te bereiken
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)134PDF-document, d.d. 12 april 2005

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissies voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Op verzoek van een aantal kamerleden werden de mededelingen m.b.t. de Millenium Development Goals geagendeerd voor de vergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 18 oktober 2005 alwaar deze voor kennisgeving aangenomen werden.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 35740/J/LA
  18 oktober 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Behandeling Tweede Kamer

De minister voor ontwikkelingssamenwerking stuurde op 13 april 2007 een brief aan de Tweede kamer met de Nederlandse beantwoording van een door de Europese Commissie aan de lidstaten toegzonden enquête over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid in Europa.

 • brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - 29234, 56
  13 april 2007
 • brief Bijlage [en] Ministerie van Buitenlandse Zaken - 29234, 56
  13 april 2007

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 6 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

De Nederlandse regering onderschrijft het belang van beleidscoherentie ten volle en ziet in het voorstel een bruikbare actieagenda. De regering wijst op het belang van periodieke monitoring en is van oordeel dat de Raad hierin een pro-actieve rol moet spelen, alsmede in de uitwerking van deze zogeheten PCD-Commitments (Policy Coherence for Development). Ook de lidstaten zelf en de Commissie moeten voldoende capaciteit vrijmaken teneinde een pro-actieve rol te kunnen spelen bij het implementeren van deze PCD-Commitments. De regering zou graag een concreet tijdpad voor de uitvoering van de Commitments zien. Tenslotte wijst de regering nog, in het kader van deze Commitments, op het belang dat de impact assessments bij wetgevingsvoorstellen in de ontwerpfase van nieuwe regelgeving plaatsvinden. Overigens is de regering van mening dat bijgevoegde impact assessment van onderhavig voorstel 'te mager' is.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 378[6]
  12 mei 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het verhogen van de financiële bijdrage voor ontwikkelingssteun en het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening dragen bij aan de verwezenlijking van de vastgestelde millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling, de zogeheten MDGs. Het is echter niet genoeg om de MDGs per 2015 te realiseren. Naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van juni 2004, heeft de Commissie derhalve een voorstel voor een Mededeling gepresenteerd teneinde de samenhang in het ontwikkelingsbeleid met andere EU beleidsterreinen te bevorderen ('Policy Coherence for Development (PCD) commitments'). Op deze manier worden de ontwikkelingslanden gesteund in hun inspanningen om de millenniumdoelstellingen voor 2015 te verwezenlijken. Het onderhavige voorstel maakt deel uit van het 'MDG-pakket', (zie E050050) met als doel het versnellen van de voortgang op het terrein van de MDGs. Dit met het oog op de evaluatie van de voortgang van de MDGs die zal plaatsvinden op de VN High Level Event in september 2005.

In het COM(2005)134 stelt de Commissie voor om op elf beleidsterreinen specifieke verbintenissen voor een samenhangend ontwikkelingsbeleid aan te gaan (zogeheten Policy Coherence for Development commitments (PCD)):

 • 1. 
  Handel

Handel is een belangrijk instrument dat gebruikt kan worden in de strijd tegen armoede en voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Zowel op multilateraal, bilateraal en unilateraal niveau kan de EU verdere inspanningen te leveren. De EU heeft op multilateraal niveau al het initiatief genomen binnen het kader van de ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) en zal zich hiervoor verder inzetten. Bilaterale en unilaterale inspanningen worden bijvoorbeeld geleverd door middel van Economische partnerschapsovereenkomsten (EPAs).

 • 2. 
  Milieu

De Commissie stelt dat met betrekking tot duurzaamheid, de EU in eerste instantie naar het eigen verbruik en productie moet kijken. Tevens zal de EU een ondersteunende rol moeten spelen in de tenuitvoerlegging van de Multilaterale milieuovereenkomsten (MEA's). Belangrijke EU-initiatieven voor duurzame ontwikkeling zijn FLEGT (wetshandhaving, bestuur en handel in bosbouw), het EU-waterinitiatief en het EU-energie-initiatief.

 • 3. 
  Veiligheid

Veiligheid en ontwikkeling worden als complementaire thema's beschouwd, conflictpreventie en crisisbeheer spelen namelijk een belangrijke rol in het creëren van een beter leefklimaat. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de betere controle van de EU wapenexport maar ook aan non-proliferatie van wapens en conventionele ontwapeningsinitiatieven.

 • 4. 
  Landbouw

In vele ontwikkelingslanden is de landbouwsector essentieel voor economische groei alsmede voor voedselzekerheid. De EU is voornemens zich te blijven inzetten om handelsverstorende gevolgen te beperken en noemt hierbij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), inspanningen op het gebied van voedselhulp en sanitaire en fytosanitaire maatregelen

 • 5. 
  Visserij

Op dit terrein zijn bijvoorbeeld al diverse partnerschapsovereenkomsten gesloten met derde landen, die nog verder aangepast zullen worden op de ontwikkelingsdoelstellingen. Eerdere overeenkomsten die in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) gesloten zijn, worden geleidelijk omgezet in deze partnerschapsovereenkomsten.

 • 6. 
  Sociale dimensie van globalisering, het bevorderen van werkgelegenheid en menswaardig werk

Samen met nationale autoriteiten en sociale partners zal de EU de sociale dimensie van globalisering versterken teneinde werkgelegenheid voor mannen en vrouwen, en menswaardig werk te bevorderen. De internationale instellingen en bedrijven kunnen hierin ook een belangrijke rol spelen.

 • 7. 
  Migratie

In het eigen beleid zal de EU voorstellen betreffende economische migratie verder ontwikkelen. Tegelijkertijd zal er rekening gehouden worden met de zogeheten 'brain drain' en zal onderzocht worden hoe de Zuid-Zuid migratie bevorderd kan worden op een ontwikkelingsvriendelijke manier.

 • 8. 
  Onderzoek en innovatie

De ontwikkelingsdoelstellingen moeten, waar mogelijk, geïntegreerd worden in het onderzoek en innovatiebeleid van de EU. Tevens zal de EU steun blijven verlenen aan de ontwikkelingslanden zodat zij hun eigen capaciteiten op dit terrein kunnen verbeteren.

 • 9. 
  Informatiemaatschappij

Informatie en communicatietechnologieën spelen een belangrijke rol in het stimuleren van economische groei. Het is derhalve belangrijk dat universele toegang tot deze informatie en communicatietechnologieën bevorderd wordt. De EU zal zich hiervoor actief inzetten.

 • 10. 
  Vervoer

De EU is voornemens de steun uit te breiden ten aanzien van het verder ontwikkelen van duurzame, multimodale transportstelsels. Er wordt in dit kader bijzondere aandacht besteed aan de specifieke behoeften van ontwikkelingslanden.

 • 11. 
  Energie

De EU zal zich verder inzetten door de toegang tot duurzame, betrouwbare en betaalbare energiebronnen voor ontwikkelingslanden te bevorderen. Het versterken van de onderlinge verbinding tussen infrastructuur en netwerken op energiegebied speelt hierin een grote rol.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens de plenaire zitting van 1 juni 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan over handel en armoede: naar een handelsbeleid dat de bijdrage van de handel aan armoedebestrijding maximaliseert.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen