E050051
Laatste revisie: 24-08-2006

E050051 - Mededeling inzake Millennium Development Goals - Financiering voor ontwikkeling en hulp effectiviteitDe conclusies van de 2005 World Summit van de VN (september 2005) leest u hierPDF-document

In COM(2005)133PDF-document presenteert de Commissie een voorstel voor een mededeling inzake de financiering voor ontwikkelingsdoeleinden. De Commissie hoopt hiermee de verwezenlijking van de zogeheten millennium ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) te versnellen (zie E050050 ). Aan de hand van de 'Barcelona Commitments' die in 2002 zijn gemaakt in voorbereiding op de Top van Monterrey inzake de financiering voor ontwikkeling, geeft de Commissie een overzicht van de tot dusverre geboekte vooruitgang. Vervolgens analyseert de Commissie in het onderhavige voorstel welke Barcelona verbintenissen herzien moeten worden en presenteert in sommige gevallen nieuwe concrete voorstellen:

1.Verhogen van officiële ontwikkelingshulp (ODA)

De Commissie stelt voor nieuwe, tussentijdse ODA-doelstellingen vast te stellen voor het jaar 2010. EU-25 zou in 2010 0,56% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ODA moeten besteden. Concreet betekent dit dat individuele lidstaten die in 2002 zich verbonden hebben aan de Barcelona afspraken (EU-15), in 2010 0,51% BNI aan ODA bijdragen. Lidstaten die na 2002 lid zijn geworden van de Europese Unie (EU-10), moeten voldoen aan 0,17% ODA/BNI in het jaar 2010. De uiteindelijke doelstelling van 0,7% BNI moet op deze manier in 2015 gerealiseerd kunnen worden. De Commissie verzoekt de lidstaten verdere inspanningen te leveren teneinde deze ODA-doelstellingen te verwezenlijken.

2. Effectiviteit van steun

De Commissie wijst op het belang van het bevorderen van de effectiviteit van ontwikkelingshulp. In dit kader spelen samenwerking tussen de lidstaten en complementariteit van het beleid een cruciale rol. De Commissie refereert naar de afspraken die in Parijs zijn gemaakt in het kader van de 'High Level Forum on Aid Effectiveness' in maart 2005. Deze afspraken zijn gebaseerd op het rapport 'Advancing Coordination, Harmonisation and Alignment: the contribution of the EU' van de Ad Hoc Working Party on Harmonisation AHWPH.

3. Ontbinding van ontwikkelingshulp

Op grond van de DAC aanbeveling, hebben de individuele lidstaten hun ontwikkelingshulp ontbonden. Op Gemeenschapsniveau liggen de voorstellen op dit terrein nog in de wetgevingsfase. De Commissie nodigt de Raad uit om de werkzaamheden omtrent het voorstel voor een verordening over ontbinding spoedig af te ronden.

4. Handelsgerelateerde steun (TRA)

De Commissie wijst op de noodzaak van het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van handelsgerelateerde steun. Wederom is samenwerking tussen de lidstaten zeer belangrijk. Tevens moet er een dialoog tot stand komen tussen de donorlanden en landen die steun ontvangen, zodat handelsbeleid van deze landen geïntegreerd worden in het ontwikkelingsbeleid.

5. 'International Public Goods' (IPG)

De Barcelona afspraken dienen herzien te worden zodat zogeheten International Public Goods (IPGs) erin opgenomen kunnen worden. Een eerste stap is het ontwikkelen van een actieplan voor 2006 op Gemeenschapsniveau inzake de voorziening en financiering van deze IPGs.

6. Vernieuwende financieringsmethoden en mechanismen

Naar aanleiding van de Raadsconclusies van december 2004, onderzoekt de Commissie de mogelijkheid voor nieuwe alternatieve financieringsmechanismen en bronnen. In dit kader noemt zij bijvoorbeeld het voorstel van het Verenigd Koninkrijk om een International Finance Facility (IFF) op te zetten. Tevens worden diverse voorstellen voor het heffen van een accijns aangekaart.

7. Hervorming van het internationaal financieel systeem

De Commissie wijst op het belang van een algemeen Europees standpunt binnen de internationale financiële organisaties (IFIs) teneinde de positie en invloed van de EU binnen deze organisaties te versterken.

8. Schuldverlichting van de zogeheten 'Highly Indebted Poor Countries' (HIPC)

De afspraken inzake schuldverlichting van de HIPC-landen worden door de lidstaten nagekomen. Echter, de schuldpositie waarin vele van de armste landen zich bevinden vraagt om verdere inspanningen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)133PDF-document, d.d. 12 april 2005

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissies voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Op verzoek van een aantal kamerleden werden de mededelingen m.b.t. de Millenium Development Goals geagendeerd voor de vergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 18 oktober 2005 alwaar deze voor kennisgeving aangenomen werden.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 35740/J/LA
  18 oktober 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 5 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

De Nederlandse regering is van oordeel dat de verwezenlijking van de Barcelona Commitments uiterst belangrijk is voor het bereiken van de MDGs. Met betrekking tot de concrete voorstellen geeft de regering de voorkeur aan een structurele verhoging van nationale ODA-prestaties uit lopende middelen. Handelsgerelateerde steun moet aanvullend zijn op een positieve uitkomst van de Doha-onderhandelingen. De regering onderschrijft het belang van harmonisatie en complementariteit en stelt dat het rapport aangescherpt kan worden met aanbevelingen uit het rapport van de AHWPH. Voorstellen voor innovatieve financiering moeten volgens de regering leiden tot additionele voorspelbare en duurzame hulpstromen. De regering heeft nog een aantal vragen omtrent het voorstel van de Verenigd Koninkrijk om een International Finance Facility in het leven te roepen.

De Commissievoorstellen inzake de hervorming van het internationaal financieel systeem kunnen niet op de steun van de regering rekenen. Het bepalen van een gezamenlijke EU-visie strookt namelijk niet met de positie die Nederland inneemt als vertegenwoordiger in zogeheten 'gemengde kiesgroepen'. Hierin zijn zowel donor als ontvangende landen vertegenwoordigd zodat het moeilijk is een algemeen EU-standpunt te vast te stellen.

In beginsel kan de regering het voorstel voor additionele multilaterale schuldkwijtschelding ondersteunen, aangezien dit kan bijdragen aan het verwezenlijken van de MDGs. De regering stelt hieraan wel bepaalde voorwaardes.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 378[5]
  17 mei 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In september van dit jaar vindt in New York de VN 'High Level Event' (1) plaats waar onder andere een tussentijdse evaluatie ('stocktaking') zal plaats vinden ten aanzien van de Millennium Development Goals (MDG's) die in 2015 verwezenlijkt moeten zijn. In dit kader hebben de EU lidstaten nationale MDG rapporten uitgebracht en heeft de Commissie een EU synthese rapport opgesteld, aangevuld met drie beleidsgerichte mededelingen. Een van deze drie mededelingen gaat over de voortgang van de implementatie van de acht Barcelona Commitments, die de EU in 2002 aanging in de context van de Monterrey Conferentie over financiering van ontwikkeling. In de Barcelona Commitments stelt de EU zich tot doel:

 • Stijging van de gemiddelde Official Development Assistance (ODA) van de EU tot 0,39% van het Bruto Nationaal Product (BNP) tussen 2002 en 2006;
 • Verbetering van effectiviteit van de hulp door sterkere coördinatie en harmonisatie van hulpprocedures;
 • Maatregelen tot ontbinding van de hulp voor Minst Ontwikkelde Landen; Toename van handelsgerelateerde hulp;
 • Verdere studie naar innovatieve financieringsbronnen;
 • Hervorming van internationale financiële systemen;
 • Verdere inspanningen om schuldduurzaamheid te herstellen in de context van het Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiatief.

De mededeling van de Commissie bevat, naast een update over de implementatie, ook een aantal voorstellen over vernieuwing van deze Barcelona commitments (ODA, innovatieve financiering, schuldverlichting) dan wel herziening van deze Commitments in het licht van voortgang binnen de EU of in de internationale arena (coördinatie, Global Public Goods). Concrete voorstellen voor nieuwe Commitments van de EU-lidstaten zijn: versnelde verhoging van individuele ODA-doelstellingen van de lidstaten en een gemiddelde EU ODA-doelstelling van 0,56 % van het BNP in 2010, verdere stappen op het gebied van harmonisatie, verdere ontbinding van de hulp en meer EU-coördinatie in de Internationale Financiële Instellingen (IFI's).

 • 1) 
  Zie Kamerbrief getiteld VN-top/Reactie op SGVN rapport "In larger freedom"


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens de plenaire zitting van 1 juni 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan over handel en armoede: naar een handelsbeleid dat de bijdrage van de handel aan armoedebestrijding maximaliseert.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen