E050053
Laatste revisie: 05-10-2005

E050053 - Mededeling: Europees groei-initiatief - Haalbaarheidsverslag over een EU-lening­garantie-instrument voor TEN-vervoersprojectenDoelstelling van het Europees groei-initiatief dat door de EC in november 2003 in gepresenteerd, is het versneld vrijmaken van publieke en private financiële middelen voor investeringen in netwerkinfrastructuren en kennis, sectoren met een sterk groeipotentieel. In de besprekingen van dit Europees groeiinitiatief werd voorgesteld te onderzoeken in hoeverre het mogelijk zou zijn een EU-garantie-insturment ter ondersteuning van Trans-Europees-Netwerk (TEN) vervoersprojecten in te stellen met als specifieke doelstelling het vergroten van de participatie van de particuliere sector en daarmee ook de afdekking van bepaalde risico's. De EC en de Europese Investeringsbank hebben hiertoe een marktonderzoek ingesteld. De bevindingen van dit marktonderzoek zijn terug te vinden in onderhavige mededeling.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)75PDF-document, d.d. 7 maart 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Tijdens de vergadering van de commissie Verkeer en Waterstaat van 4 oktober 2005 werd de onderhavige mededeling voor kennisgeving aangenomen.

  • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 35681/N/LA
    4 oktober 2005
  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
    6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering heeft onderhavige mededeling met de haalbaarheidsstudie naar een nieuwe financieel instrument voor de financiering van TEN-vervoersprojecten samengevoegd met het concrete voorstel van de EC voor een dergelijk instrument. Over beide Commissiedocumenten is één fiche uitgebracht. Toetsing van het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel in betreffende fiche zeven heeft betrekking op het concrete voorstel, zie derhalve E050053a. Ook de eerste inhoudelijke toetsing door de Nederlandse regering is verwerkt in het dossier met het concrete voorstel.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 378[7]
    12 mei 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie is in november 2003 in het kader van het Europese groei-initiatief gevraagd om in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) de mogelijkheden van een dergelijk instrument te bekijken. Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie een marktonderzoek gedaan naar de haalbaarheid. De resultaten van dit onderzoek staan in de mededeling COM(2005)75.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen