E050056
Laatste revisie: 08-09-2005

E050056 - Mededeling: Een communautair burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van de Volksrepubliek China - versterking van samenwerking en openstelling van marktenIn onderhavig voorstel presenteert de Commissie een mededeling 'Een communautair burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van de Volksrepubliek China versterking van de samenwerking en openstelling van markten'. Deze mededeling maakt deel uit van het algemene Europese externe luchtvaartbeleid van de EU (zie Mededeling 'Ontwikkeling van de agenda voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap', E-dossier E050054).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)78PDF-document, d.d. 11 maart 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 11 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

De Nederlandse regering is van mening dat de onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten eerst afgerond dienen te worden, alvorens een aanvang wordt gemaakt met onderhandelingen met China. Bovendien acht de regering het overgaan tot onderhandelingen op communautair niveau op dit moment nog te risicovol. Langdurige onderhandelingen op communautair niveau zijn niet in het Nederlands belang. Het verlenen van een mandaat zonder meer duidelijkheid omtrent de mogelijke invulling is volgens de regering niet wenselijk.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 378[11]
  12 mei 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededeling stelt de Commissie een raamwerk voor ten behoeve van de ontwikkeling van luchtvaartrelaties met China. Het voorstel maakt onderdeel uit van de algemene strategische benadering van de Commissie over de ontwikkeling van het externe aspect van de interne luchtvaartmarkt. Hierover heeft de Commissie een separate, algemene mededeling gepresenteerd (zie desbetreffend BNC-fiche).

De Commissie geeft in die algemene mededeling aan op korte termijn onderhandelingen te willen starten met een aantal prioritaire derde landen met als doel het bereiken van akkoorden in belangrijke mondiale regio's. Hiertoe vraagt de Commissie mandaten voor onderhandelingen met respectievelijk de Volksrepubliek China en de Russische Federatie. In onderhavige mededeling stelt de Commissie voor om te onderhandelen met China over een OAA (Open Aviation Agreement) en nodigt de Raad uit om de Commissie te autoriseren om namens de EU onderhandelingen aan te gaan om deze OAA te bereiken.

Op bilateraal niveau is Nederland al vergrote markttoegang met China overeengekomen, maar is er nog niet in geslaagd die passages in de bilaterale luchtvervoersovereenkomst die niet EU-conform zijn (bijv. eigendomsclausule) aan te passen. De Commissie kan nu al in het kader van het aan haar verleende horizontale mandaat onderhandelingen openen met China over de onderwerpen die juridisch niet EU conform zijn in bilaterale overeenkomsten. Horizontale onderhandelingen zijn bilaterale onderhandelingen op communautair niveau, waarbij via een overeenkomst (waarover door de Commissie is onderhandeld) de nodige standaardbepalingen kunnen worden opgenomen in alle tussen de lidstaten en een bepaald derde land gesloten overeenkomsten. Het betrokken derde land kan dan een hele reeks individuele onderhandelingen met de lidstaten waarmee het gelieerd is achterwege laten. Een horizontale overeenkomst raakt niet aan de verkeersrechten en brengt de met de lidstaten gesloten overeenkomsten niet uit balans. Bij verticale onderhandelingen is het streven een allesomvattende overeenkomst, waar dus ook verkeersrechten deel van uitmaken. Overigens heeft de Commissie tot nu toe geen gebruik gemaakt van haar mandaat om horizontale onderhandelingen te beginnen.

Gezien de:

 • groeiende importantie van de Chinese luchtvaartmarkt;
 • de moeilijkheden die lidstaten ondervinden om bilaterale overeenkomsten binnen het Gemeenschaprecht te brengen;
 • voordelen om van de gefragmenteerde Europese benadering een gecoördineerd geheel te maken, waarbij eerder ruimere markttoegang voor de Europese carriers gecreëerd kan worden.

is de Commissie van mening dat het nu tijd is om tot een brede EU aanpak op China te komen. Daartoe nodigt de Commissie de Raad uit haar een mandaat te verstrekken.

Het voorstel geeft aan dat het mogelijk is om een akkoord af te sluiten dan minder ver gaat dan een open skies akkoord. In dat geval zou een Europees verdeelsysteem ontwikkeld moeten worden om de beperkte toegang tot de Chinese markt te verdelen tussen Europese luchtvaartmaatschappijen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)78
  11 maart 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen