E050128b
Laatste revisie: 24-07-2009

E050128b - Voorstel voor een richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor EuropaCOM(2005)447PDF-document bevat een voorstel voor richtlijn inzake luchtkwaliteit. Dit voorstel is door de Europese Commissie gepresenteerd in combinatie met een mededeling over dit onderwerp waarin uitvoerig in wordt gegaan op de noodzaak om meer maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren (zie dossier E050128a). De Commissie stelt dat de huidige luchtkwaliteit een bedreiging voor de gezondheid vormt en dat daardoor jaarlijks veel kosten voor worden gemaakt. De Europese Commissie is van mening dat wanneer de luchtkwaliteit verbetert, jaarlijks vele miljarden euro bespaard kunnen worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)447PDF-document, d.d. 21 september 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Richtlijn 2008/50/EGPDF-document dient voor 11 juni 2010 geïmplementeerd te zijn. Implementatie zal geschieden door een wijziging van de wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen, zie kamerstukken in de serie 31589) die op 9 september 2008 werd aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna het op 19 februari 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming is aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 2009 als hamerstuk afgedaan.

Daarnaast zal implementatie geschieden door een AMvB (Besluit maatregelen sichtwaarden) en een tweetal ministeriële regelingen (beoordeling luchtkwaliteit 2007 en smogregeling 2001)

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 1 april 2010.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten het onderhavige richtlijnvoorstel onder de aandacht te brengen van de commissie Milieu.

Tijdens de vergadering van de commissie voor Milieu op 7 november 2006 werd besloten dat de vragen met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in deze dossiers betrokken zullen worden bij het voorlopig verslag bij wetsvoorstel 30489.


Behandeling Tweede Kamer

Op 24 november 2005 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een advies opgesteld met betrekking tot de behandeling van onderhavige mededeling.


Standpunt Nederlandse regering

In fiche één geeft de regering aan gematigd positief te zijn over de onderhavige mededeling en de ontwerp-richtlijn. Ten aanzien van de subsidiariteit is de regering positief omdat het hier een aanpassing van de Europese kaders betreft. Over de proportionaliteit is de regering gematigd positief omdat een richtlijn met deze eisen volgens de regering gepaard moet gaan met bronmaatregelen (emissienormen voor voertuigen en industrie) die de uitvoering mogelijk moet maken. Deze normen zouden op Europees niveau moeten worden vastgesteld zodat de interne markt niet in gevaar komt. De regering geeft tevens aan dat de voorgestelde maatregelen nadrukkelijk consequenties zullen hebben voor de Nederlandse Wet Luchtkwaliteit.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 399[1]
  15 november 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze Thematische Strategie is samen met de ontwerprichtlijn het gevolg van een Commissie-initiatief tot betere regulering. Met de nieuwe Richtlijn worden de eerste drie dochterrichtlijnen Lucht samengevoegd, evenals het Raadsbesluit 'Luchtkwaliteitsbeoordeling en -beheer' en de richtlijn tot uitwisseling van informatie luchtkwaliteit.

De Thematische Strategie Luchtkwaliteit is de eerste van in totaal zeven door de Commissie aangekondigde Thematische Strategieën en bevat het ambitieniveau dat in de ogen van de Commissie nodig is om de EU-luchtkwaliteitsdoelstellingen te halen. De concept-richtlijn geeft aan welke doelstellingen nodig zijn om dit ambitieniveau te realiseren. Het laat de bestaande doelstellingen voor de lidstaten intact maar voegt een nieuwe doelstelling toe voor fijn stof (de nieuwe norm PM2,5), naast de bestaande (en gehandhaafde) fijn stofnorm voor PM10. Tevens wordt een meer flexibele wijze voorgesteld om aan de doelen te voldoen. Doel van deze richtlijn is om te komen tot een heldere, begrijpelijke, actuele en gebruikersvriendelijke vorm van Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)447
  21 september 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1133
  21 september 2005

Behandeling Raad

Richtlijn 2008/50/EGPDF-document werd op 14 april 2008 in tweede lezing goedgekeurd en gepubliceerd in Pb EU L152 d.d. 11 juni 2008.

Tijdens de Milieuraad van 23 oktober 2006 bereikten de lidstaten een politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt. Dit gemeenschappelijke standpunt zal tijdens een komende raad worden vastgesteld worden en aan het Europees Parlement gezonden worden voor een tweede lezing.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document verslag van raad Milieu Raad - 13989/06
  23 oktober 2006
 • PDF-document verslag van raad Europese Commissie - 10876/06
  27 juni 2006
 • PDF-document verslag van raad Milieu Raad - 14933/05
  2 december 2005

Behandeling Europees Parlement

Op 26 september 2006 nam het Europees Parlement (EP) in eerste lezing een standpunt aan met betrekking tot onderhavig richtlijnvoorstel. In haar standpunt roep het EP op tot ambitieuzere doelstellingen voor schonere lucht dan de streefdoelen zoals verwoord in het voorstel van de Europese Commissie, vooral wat betreft de maximale concentratie van de kleinste zwevende deeltjes. Het EP vraagt ook om meer flexibiliteit zodat de lidstaten die problemen hebben bij het bereiken van de doelstellingen, meer tijd hebben om zich aan te passen. Het verlengen van een deadline voor een bepaalde zone of agglomeratie moet worden toegestaan onder de voorwaarde dat de betrokken lidstaat een plan indient dat vermeldt welke maatregelen genomen zullen worden om de grens- en streefwaarden te bereiken.

Het Europees Parlement heeft op 11 december 2007 in tweede lezing ingestemd met het in de Europese Raad bereikte compromis.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

In november 2005 publiceerden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

 • Word-document advies Economisch en Sociaal Comité - CESE 750/2006
  17 mei 2006
 • Word-document advies Comité van de Regio's - CDR 45/2006
  26 april 2006
 • PDF-document Interprovinciaal Overleg (IPO);Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Brief m.b.t. richtlijn luchtkwaliteit
  1 november 2005

Alle bronnen