E060099
Laatste revisie: 22-05-2008

E060099 - Mededeling - Thematisch programma voor samenwerking met de industrielanden en andere landen met hoog inkomen in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten (2007-2013)In het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013 heeft de Europese Commissie op 25 januari 2006 een pakket van zeven thematische programma's gepresenteerd voor het ontwikkelingsbeleid. Deze nieuwe thematische programma's zijn ter aanvulling op de geografische programma's voor ontwikkelingsbeleid en hebben ten doel het huidige wettelijke kader voor extern beleid van de EU te rationaliseren en te vereenvoudigen. Hiermee beoogt de Europese Commissie meer effectiviteit en efficiëntie te realiseren. De rechtsgrondslag van dit pakket aan thematische programma's wordt gevormd door zes nieuwe instrumenten die de Europese Commissie invoert die de bestaande thematische verordeningen zullen vervangen. Deze zes instrumenten zijn het instrument voor humanitaire hulp (bestaand instrument), het stabiliteitsinstrument (zie dossier E040241), het instrument voor macrofinanciële bijstand (bestaand instrument), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA; zie dossier E040238)), het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI; zie dossier E040239)) en het instrument voor economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking (DCECI; zie dossier E040240)).

Alle voorgestelde thematische programma's zijn in lijn met de Europese Consensus-aanpak voor ontwikkelingssamenwerking (zie dossier E050113).

De Europese Commissie zal voor elk thematische programma naar aanleiding van een meerjarenplanning, jaarlijkse actieprogramma's opzetten voor de periode 2007-2010 en 2011-2013. Tussendoor zal de Europese Commissie rapporteren over de voortgang.

Het voorgestelde pakket bestaat uit de volgende thematische programma's die middels mededelingen worden aangeboden door de Europese Commissie:

 • het thematische programma voor menselijke en sociale ontwikkeling (zie dossier E060095);
 • het thematische programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel (zie dossier E060096);
 • het thematische programma voor het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie (zie dossier E060097);
 • het thematische programma voor voedselzekerheid (zie dossier E060098);
 • het thematische programma voor samenwerking met industrielanden en andere landen met een hoog inkomen;
 • het thematische programma voor niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces (zie dossier E060100);
 • het thematische programma voor de bevordering van mensenrechten en democratie (zie dossier E060101).

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)25PDF-document, d.d. 25 januari 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 november 2006 besloot de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking dat zij een aantal schriftelijke vragen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking wil voorleggen. Deze brief werd op 4 december 2006 verstuurd.

De reactie (plus bijlage) van de minister van Ontwikkelingssamenwerking werd besproken tijdens een commissievergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2007. Besloten werd de onderhavige mededeling te betrekken bij een komend beleidsdebat.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 37121/J/LA
  30 januari 2007
 • brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief Bijlage: overzicht instrumenten Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 136793U
  4 december 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36972/J/GW
  28 november 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36933/J/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche vijf is de regering positief ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van onderhavige mededeling. Zij stelt dat het programma een toegevoegde waarde heeft naast nationale handelsbevordering en dat het programma bovendien initiatieven bevat met andere doelstellingen, zoals het bevorderen van de perceptie van de EU. De regering is tevens van mening dat een mededeling het juiste middel is op thematische programma's mee te presenteren. De regering zet daarentegen verschillende kritische noten bij dit programma. Zij is ten eerste van mening dat het bevorderen van de export een taak is van de lidstaten. Ten tweede is de regering niet overtuigd van de toegevoegde waarde van het thematisch programma omdat zij alleen uit DCECI trekt. De regering vraagt zich af of een thematisch programma het juiste middel is en of het niet opgenomen kan worden in het DCECI.

De regering steunt in haar standpuntbepaling de inhoud van dit thematische programma, omdat zij bijdraagt aan de effectiviteit van het Europees Gemeenschappelijk Buitenlands Beleid. De regering waarschuwt daarentegen voor een wilgroei aan programma's waardoor het initiële doel van het pakket, namelijk stroomlijning van beleid, voorbij geschoten wordt. Tevens is de regering van mening dat de landen uit de tweede groep (Azië) niet binnen de doelstellingen van dit programma passen en dat zij weggelaten kunnen worden en dat het aantal landen uit de derde groep (golfstaten) uitgebreid moet worden onder meer vanwege de oliebelangen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 443[5]
  24 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)25PDF-document presenteert de Europese Commissie een raamwerk voor de uitbreiding van de samenwerking en handelsbetrekkingen met geïndustrialiseerde landen en andere landen met een hoog inkomen. De Europese Commissie richt zich hiermee op partnerlanden die overeenkomstige politieke,- economische en institutionele structuren en waarden hebben als de EU. Deze landen worden als volgt gegroepeerd:

 • 1. 
  OECD-landen inclusief de Verenigde Staten, Japan, Canada, Korea, Nieuw-Zeeland en Australië;
 • 2. 
  geïndustrialiseerde Aziatische landen zoals Singapore, Hong Kong, Macao en Brunei;
 • 3. 
  golfstaten met inbegrip van Koeweit, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saudi Arabië.

Dit thematische programma heeft de volgende specifieke doelstellingen:

 • het bevorderen van gezamenlijke projecten/ondernemingen, samenwerkingsrelaties en interpersoonlijke uitwisselingen in de EU en partnerlanden;
 • het stimuleren van dialogen om kennis en ervaring uit te wisselen;
 • bijdragen aan kennis van de EU bij verschillende instellingen in partnerlanden. In het verlengde hiervan beoogt dit programma de perceptie van de EU te verbeteren in derde landen;
 • het stimuleren van bilaterale handel, investeringsstromen en douanesamenwerking tussen de EU en partnerlanden en het bevorderen van gezamenlijke acties om de sociale- en milieudimensies van globalisering te versterken.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)25
  25 januari 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen