E060177
Laatste revisie: 30-03-2011

E060177 - Voorstel voor een verordening inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de Gemeenschap (herschikking)Het betreft hier een voorstel voor een verordening tot herschikking en herziening van de gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de Gemeenschap. De Europese Commissie beoogt de wetgeving van het derde luchtvaartpakket uit 1992 (Verordeningen (EEG) nr. 2407/92 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen, 2408/92 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes en 2409/92 inzake tarieven voor luchtdiensten) samen te voegen in één verordening ter bevordering van de werking van de interne luchtvaartmarkt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1008/2008PDF-document werd op 24 september 2009 ondertekend door het Europees Parlement en de Raad en gepubliceerd in Pb EU L293 d.d. 31 oktober 2008.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)396PDF-document, d.d. 18 juli 2006

rechtsgrondslag

Artikel 80, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de EG

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008PDF-document werd op 13 september 2010 een wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ingediend bij de Tweede Kamer (zie kamerstukken in de serie 32481).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft tijdens de vergadering op 16 januari 2007 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie Verkeer en Waterstaat.

Op 23 januari 2007 besloot de commissie voor Verkeer en Waterstaat dat zij het oordeel van de regering deelt.

 • brief Commissie Verkeer en Waterstaat - 137196
  26 januari 2007
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 37092/N/LA
  23 januari 2007
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37072/KvD
  16 januari 2007

Behandeling Tweede Kamer

Op 5 december 2006 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een advies opgesteld met betrekking tot de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

In fiche zestien oordeelt de regering twijfelachtig over de subsidiariteit en proportionaliteit van het onderhavig voorstel. De regering stelt positief te zijn over de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel op het gebied van de vereenvoudiging en herschikking van het bestaand beleid. Zij heeft daarentegen een groot aantal twijfels.

De regering is van mening dat de Gemeenschap niet bevoegd is voor het formuleren van de bepalingen over de toegang van derde landen tot de interne luchtvaartmarkt, omdat dit tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de lidstaten. Voorts twijfelt de regering aan de toegevoegde waarde van de opname van bepalingen over consumentenprijzen in het voorstel. De regering stelt dat dergelijke maatregelen reeds zijn opgenomen in de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG, zie dossier E030161). In Nederland worden dergelijke maatregelen in 2007 van toepassing door middel van vrijwillige afspraken binnen brancheorganisaties. De regering stelt dat dit onderdeel van het voorstel geen gevolgen zal hebben voor nationale regelgeving of uitvoering. De regering stelt ten slotte dat het voorstel onduidelijk is ten aanzien van de milieueffecten en dat op dit punt de Europese Commissie om opheldering zal vragen. De regering kan niet instemmen met dit voorstel in haar huidige vorm.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 470[16]
  8 november 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het huidige voorstel beoogt een herziening van het derde pakket inzake liberalisatie van de interne luchtvaartmarkt. Dit pakket, dat in 1993 in werking is getreden, bestaat uit drie verordeningen, nl.

 • Verordening 2407/92 inzake verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaat-schappijen;
 • Verordening 2408/92 inzake toegang tot intracommunautaire luchtroutes;
 • Verordening 2409/92 inzake tarieven voor luchtdiensten.

Met dit derde pakket, dat in 1992 volgde op twee minder omvangrijke regelgevingpakketten, is de interne luchtvaartmarkt volledig geliberaliseerd. Er is voor communautaire luchtvaartmaat-schappijen een vrije interne markt; de mogelijkheden om markttoegang te beperken zijn ingeperkt (bijvoorbeeld bij openbare dienstverplichting, luchthavensysteem, ernstige congestie) en de tarieven zijn in principe vrij.

Met het huidige voorstel beoogt de Commissie de drie bestaande verordeningen te integreren in één nieuwe verordening. Dit vormt onderdeel van de doelstelling van de Commissie om de bestaande regelgeving te vereenvoudigen en te verhelderen. Voorts beoogt het voorstel een striktere en meer uniforme toepassing van de regels uit het derde pakket.

Het algemene doel van de herziening van het derde pakket is het vergroten van de marktefficiëntie en het verbeteren van de veiligheid van de luchtdiensten en de bescherming van de passagiers. De Commissie acht in dit kader bovendien de toevoeging van een aantal nieuwe artikelen noodzakelijk. Deze artikelen hebben onder andere betrekking op toegang van derde landen tot de interne luchtvaartmarkt en passagiersbescherming ten aanzien van tarieven.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)396
  18 juli 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)943
  18 juli 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)976
  18 juli 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 11 juli 2007 nam het Europees Parlement (EP) een wetgevingsresolutie aan met betrekking tot onderhavige verordening.

Op 9 juli 2008 nam het EP een wetgevingsresolutie aan over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van onderhavig voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen