Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E080034
Laatste revisie: 18-09-2014

E080034 - Voorstel voor een richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheidHet voorstel voorziet in een procedure voor informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, wanneer een overtreding in een lidstaat is begaan met een voertuig geregistreerd in een andere lidstaat. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)151PDF-document, d.d. 19 maart 2008

rechtsgrondslag

artikel 71, lid 1, van het EG-Verdrag,

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2011/82/EUPDF-document werd op 25 oktober 2011 ondertekend door het Europees Parlement en de Raad en gepubliceerd in Pb EU L288 van 5 november 2011. De richtlijn diende voor 7 november 2013 geïmplementeerd te zijn.

Het Europees Hof van Justitie heeft de bovengenoemde richtlijn op 6 mei 2014 nietig verklaard in verband met een onjuiste rechtsgrondslag. Het oorspronkelijke voorstel was gebaseerd op de bevoegdheid van de Europese Unie inzake vervoersveiligheid. Bij de vaststelling van richtlijn 2011/82 hebben het Parlement en de Raad echter de bevoegdheid van de Unie op het gebied van politiële samenwerking als rechtsgrondslag gehanteerd. Omdat de Europese Commissie van mening was dat deze richtlijn op basis van een onjuiste rechtsgrondslag was vastgesteld, heeft zij bij het Hof van Justitie een beroep tot nietigverklaring ingesteld.

Op 18 juli 2014 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gepubliceerd. Dit is door de Eerste Kamer niet in behandeling genomen. 


Behandeling Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen uit 2007 die nog door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets waren aangemerkt om aan toetsing te worden onderworpen. Op 1 april 2008 heeft de TGCS advies gevraagd inzake subsidiariteit en proportionaliteit aan de vakcommissies van de Eerste en Tweede Kamer. Op 21 april 2008 heeft de TGCS besloten, gelezen de adviezen van de commissies V&W van Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot de subsidiariteit en/of proportionaliteit van dit richtlijnvoorstel, dat er geen aanleiding is om onderhavig richtlijnvoorstel verder in behandeling te nemen. Er is daarom afgezien van een gemotiveerd advies van de TGCS aan de plenaire vergaderingen van Eerste en Tweede Kamer. De vakcommissies in Eerste en Tweede Kamer kunnen nu desgewenst verder in overleg te treden met de Nederlandse regering over dit voorstel.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft de adviesaanvraag van de TGCS d.d. 1 april 2008 tijdens haar vergadering op 8 april 2008 besproken en zal de TGCS per brief berichten dat de commissie geen bezwaren ziet ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit, maar wijst op twee aandachtspunten: rechtsbescherming voor de burger en het voorkomen van een mogelijk toenemende bureaucratie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer stuurde op 17 april 2008 haar reactie naar de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets.

Op 22 mei 2008 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld over onderhavig voorstel.

Het BNC-fiche werd besproken tijdens een algemeen overleg met de minister van Verkeer & Waterstaat op 12 juni 2008.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland ziet een duidelijke meerwaarde in een Europese aanpak van grensoverschrijdende verkeershandhaving (efficiëntie en rechtvaardigheid). Nederland waardeert ook de wijze waarop de Commissie met een systeem voor  informatie-uitwisseling tracht te voorzien in identificatie van overtreders.

Nederland ziet wel een aantal aandachtspunten ten aanzien van de proportionaliteit.

De Commissie geeft aan dat de uitwisseling van informatie snel dient te gebeuren via een Europees elektronisch netwerk. Elders staat in het document dat een reeds bestaand informatiesysteem van de EU zal worden gebruikt en uitgebreid met het oog op de uitwisseling van informatie, waardoor ook de kosten kunnen worden gedrukt. Vooralsnog is niet duidelijk welk systeem wordt bedoeld en daarom hecht Nederland vooral uit kostenoogpunt voor gebruikmaking van de structuur van gegevensuitwisseling (EUCARIS) zoals die ook wordt gehanteerd in het kader van het Raadsbesluit inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit. Nederland zou graag zien dat het voorstel van de Commissie zich zou beperken tot het regelen van een rechtsbasis voor het uitwisselen van voertuigregistratiegegevens, zodat de lidstaten zelf het vervolgtraject (de wijze van bekeuren) in kunnen richten.

Het voorstel schrijft ook de formulieren voor waarmee de bekeuring aan de houder van het voertuig wordt gezonden. Dit laatste lijkt geen directe bijdrage te leveren aan de doelstelling


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel voorziet in een procedure voor informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, wanneer een overtreding in een lidstaat is begaan met een voertuig geregistreerd in een andere lidstaat. Het gaat daarbij uitsluitend om snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, het niet-gebruiken van de autogordel en het rijden door rood licht. De gestandaardiseerde informatie-uitwisseling geschiedt via een elektronisch netwerk. Zodra de lidstaat waar de overtreding is begaan de gevraagde informatie (onder andere betreffende het voertuig en de voertuigeigenaar) uit de andere lidstaat ontvangt, wordt door middel van een gestandaardiseerd formulier de overtreder in kennis gesteld van de overtreding. Het formulier bevat informatie over de overtreding, de hoogte van de boete en de wijze van betaling, alsmede over de mogelijkheden van bezwaar en beroep.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 8 mei 2008 heeft de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) een adviesPDF-document over de onderhavige ontwerprichtlijn aangenomen.

  • [en]PDF-document advies
    Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) - Opinion EDPS
    8 mei 2008

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via