E090051
Laatste revisie: 03-08-2010

E090051 - Mededeling inzake EU-strategie ter beperking van het risico op rampen in ontwikkelingslandenIn de mededeling wordt een strategie voorgesteld voor de beperking van het risico op rampen in ontwikkelingslanden. De voorgestelde strategie bouwt voort op beleid en activiteiten die reeds door de Commissie en de lidstaten worden ondernomen en is in lijn met de prioriteiten voor rampenrisicovermindering zoals in 2005 in internationaal verband overeengekomen in het Hyogo actiekader. De doelstelling van de mededeling is om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding door de negatieve gevolgen van rampen terug te dringen door vermindering van het risico op rampen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)84PDF-document, d.d. 23 februari 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 28 april 2009 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

Tijdens de vergadering van de commissie BDO op 19 mei 2009 besloot men inbreng voor de behandeling van onderhavige mededeling te leveren op dinsdag 26 mei 2009.

Tijdens de vergadering van de commissie BDO op 26 mei 2009 sloten de overige fracties zich aan bij de vragen van de SP-fractie over onderhavige mededeling, waarna deze op 26 mei 2009 per brief aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking werden verstuurd.

Op 18 augustus 2009 heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking de vragen van de commissie BDO per brief beantwoord. In de vergadering van 8 september 2009 heeft de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) deze antwoorden voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De mededeling legt een helder en duidelijk verband tussen rampenrisicovermindering, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Nederland onderschrijft de koppeling die wordt gelegd tussen rampenrisicovermindering, ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid. Mede onder invloed van klimaatveranderingen neemt het aantal rampen toe. Veel rampen vinden plaats in ontwikkelingslanden, die vaak kwetsbaar hiervoor zijn en een zeer beperkte responscapaciteit hebben. De schade die door rampen wordt veroorzaakt heeft vaak ernstige negatieve effecten op sociaaleconomische ontwikkeling en op de mogelijkheden de MDGs te bereiken.

Door in het ontwikkelingsbeleid nadruk te leggen op rampenrisicovermindering kan het aantal slachtoffers van rampen aanzienlijk worden verminderd en de materiële schade worden beperkt, en daarmee ook de kosten van rampenrespons en het effect van rampen op ontwikkeling.

Nederland onderschrijft het belang van rampenrisicovermindering en steunt de integratie van rampenrisicovermindering in ontwikkelingsbeleid en planning in ontwikkelingslanden. Nederland zal bepleiten dat dit ook in de Raadsconclusies duidelijk naar voren komt. Daarnaast zal Nederland binnen het nationale budget voor ontwikkelingssamenwerking de mogelijkheid bezien voor beleidsintensivering op het gebied van rampenrisicovermindering.

Rampenrisicovermindering heeft een bredere reikwijdte dan crisisbeheersing en dient daarom een integraal onderdeel uit te maken van beleid en strategie in relevante sectoren. De mededeling geeft terecht de nodige aandacht aan institutionele versterking en capaciteitsopbouw. De in de mededeling voorgestelde prioriteiten sluiten goed aan op hetgeen in internationaal verband is overeengekomen in het Hyogo actiekader. Het is belangrijk ook in de uitwerking van het beleid aandacht te geven aan de verschillende aspecten van rampenrisicovermindering zoals preventie, schadebeperking en rampenparaatheid.

Rampenrisicovermindering is nauw verbonden met klimaatverandering en milieudegradatie, die, als factoren voor de toename van rampen, goed geïntegreerd zijn in het document. De in de mededeling gelegde koppeling tussen rampenrisicovermindering en klimaatbeleid wordt door Nederland onderschreven alsmede de prioriteit die wordt gelegd bij beleid op het gebied van klimaatadaptatie.

Het is belangrijk om activiteiten op het gebied van rampenrisicovermindering zowel in EU-kader, maar ook in internationaal kader, goed op elkaar af te stemmen. De mededeling noemt hierbij terecht de Internationale Strategie voor Rampen Risico Vermindering van de VN (VN-ISDR), maar het is evenzeer van belang om rampenrisicovermindering te integreren in programma's en beleid van andere VN instellingen en ontwikkelingsorganisaties. Ook binnen de EU is het zaak om de verschillende beschikbare instrumenten die in de mededeling worden genoemd goed op elkaar af te stemmen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 845
  7 april 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de mededeling wordt een strategie voorgesteld voor de beperking van het risico op rampen in ontwikkelingslanden. De voorgestelde strategie bouwt voort op beleid en activiteiten die reeds door de Commissie en de lidstaten worden ondernomen en is in lijn met de prioriteiten voor rampenrisicovermindering zoals in 2005 in internationaal verband overeengekomen in het Hyogo actiekader. De doelstelling van de mededeling is om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding door de negatieve gevolgen van rampen terug te dringen door vermindering van het risico op rampen.

Nadruk wordt gelegd op

(1) steunverlening aan ontwikkelingslanden om rampenrisicovermindering effectief te integreren in hun ontwikkelingsbeleid en planning;

(2) gerichte steun aan ontwikkelingslanden op het gebied van preventie, schadebeperking en paraatheid en

(3) betere integratie van rampenrisicovermindering in het EU-beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp en crisisrespons.

Er wordt een duidelijke koppeling gelegd tussen rampenrisicovermindering en klimaatbeleid en dan met name klimaatadaptatie. De strategie richt zich op natuurrampen alsmede rampen voortkomend uit technologische bedreigingen. Rampen die door de mens zijn veroorzaakt door conflicten en oorlog blijven echter buiten beschouwing.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)84
  23 februari 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)217
  23 februari 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)218
  23 februari 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)220
  23 februari 2009

Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 18 en 19 mei 2009 zijn enkele conclusiesPDF-document aangenomen over de voorgestelde EU-strategie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document conclusies Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen - 9920/09
  18 mei 2009

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen