E090212
Laatste revisie: 21-07-2011

E090212 - Besluit van de Raad betreffende het Europees justitieel netwerk (initiatief van Slovenië, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Spanje, België, Polen, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Portugal)Veertien lidstaten, waaronder Nederland, hebben eind januari 2008 een tweetal initiatiefvoorstellen ingediend om de positie van Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk (EJN) te versterken. Beide ontwerpbesluiten gaan gepaard van een gemeenschappelijke toelichtende notaPDF-document, waarmee de indieners de samenhang tussen beide voorstellen willen benadrukken (zie ook dossier E090261).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2008/976/JBZPDF-document is op 16 december 2008 door de Raad ondertekend en gepubliceerd in Pb EU L348 van 24 december 2008.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 december 2008 heeft de Eerste Kamer instemming verleend.

Op 2 december 2008 heeft de commissie voor de JBZ-Raad een brief met aanvullende vragen over het ontwerpbesluit Europees justitieel netwerk verstuurd. Deze vragen zijn op 4 december 2008 door de minister beantwoord.

Op 25 november 2008 heeft de commissie enkele inhoudelijke opmerkingen aan de regering voorgelegd.

Op 24 januari 2008 ontving de Eerste Kamer een brief van de minister van Justitie over de toekomst van Eurojust. Het onderhavige voorstel was als bijlage bij deze brief gevoegd.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2008 een algemeen overleg gehouden over de JBZ-Raad waar het onderhavige voorstel ter sprake is gekomen.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt in fiche acht - als mede-indiener - geen grote problemen te zien ten aanzien van het voorliggende voorstel. Een betere samenwerking en afbakening van de taken met Eurojust is essentieel voor het goed functioneren van het EJN. Wel zal het besluit binnen de bestaande financiële kaders van de EU-begroting moeten blijven en dient de noodzaak van een eigen beveiligd telecommunicatienetwerk nader te worden onderbouwd. Ook dient de uiteindelijke tekst nog meer aansluiting te zoeken bij de praktijkervaring die het EJN de laatste tien jaar heeft opgedaan.

  • bnc-fiche DIE-353/08 Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 623 fiche 8
    11 maart 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het initiatiefvoorstelPDF-document voorziet in een nieuwe rechtsbasis voor het Europees Justitieel Netwerk. Tot op heden was het EJN gebaseerd op een gemeenschappelijk optredenPDF-document. Dit wordt nu vervangen door een raadsbesluit, waarin veel artikelen uit het gemeenschappelijk optreden ongewijzigd worden overgenomen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • creatie van een rechtsbasis voor de bestaande praktijk dat er nationale correspondenten zijn;
  • oprichting van een EJN-secretariaat, dat wordt ondergebracht bij Eurojust;
  • betere beschikbaarheid van informatie voor de justitiële autoriteiten;
  • herbevestiging van de noodzaak voor het ontwikkelen van een beveiligd telecommunicatiesysteem; en
  • het overeenkomstig de bestaande praktijk onderbrengen van de EJN-begroting bij Eurojust.

Behandeling Raad

JBZ-Raad 27 en 28 november 2008 (agendapunt 2va)

Onderhavig voorstel staat geagendeerd voor formele goedkeuring door de Raad. Alleen Nederland heeft op dit moment nog een parlementair voorbehoud vanwege het ontbreken van een Nederlandse versie van het document voorafgaand aan de vorige JBZ-Raad.

JBZ-Raad 24 en 25 juli 2008 (agendapunt B12)

Uit het verslag blijkt dat de voorzitter heeft vastgesteld dat een politiek akkoord is bereikt. Dit besluit is sterk verbonden met het Eurojustbesluit. Het besluit komt tegemoet aan de behoeften van de praktijk.

De Nederlandse regering kan instemmen. Het laatste knelpunt dat voor de Raad op ambtelijk niveau moet worden weggenomen is de rechtsbasis voor de financiering van bijeenkomsten van het Netwerk. Hierover bestaat binnen de Raad nog onduidelijkheid.

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van JAI(2008)4 weergegeven


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 2 september 2008 zijn advies uitgebracht over onderhavig voorstel. In het advies is een aantal voorstellen gedaan voor aanpassingen van de tekst van het besluit, onder meer gericht op de rol van de contactpunten. De wijzigingsvoorstellen zijn grotendeels niet overgenomen.


Alle bronnen