E090269
Laatste revisie: 03-12-2012

E090269 - Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijvenKaderbesluit 2001/500/JBZ werd tijdens de Onderzoeksraad van 26 juni 2001 formeel vastgesteld en op 5 juli 2001 gepubliceerdPDF-document in PbEG L182.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Kaderbesluit 2001/500/JBZ werd op 5 juli 2001 gepubliceerdPDF-document in PbEG L182.

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2002 aan de bepalingen van dit kaderbesluit te voldoen. Nederland behoeft geen uitvoeringsmaatregelen te treffen.


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 mei 2001 werd ingestemd met dit kaderbesluit, geagendeerd onder nummer 2b.

Op 22 november 2000 werd op procedurele gronden instemming geweigerd bij dit kaderbesluit, geagendeerd onder nummer 2c.


Behandeling Tweede Kamer

Oktober 2000 werd ingestemd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit Franse initiatiefPDF-document van 20 juli 2000 heeft ten doel de wederzijdse erkenning ook toe te passen op gerechtelijke bevelen die in de fase voorafgaande aan het onderzoek ter terechtzitting worden gegeven, in het bijzonder die op basis waarvan de bevoegde autoriteiten snel bewijsmateriaal veilig kunnen stellen en beslag kunnen leggen op gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen.

Verder wil het voorstel bijdragen aan het onderling aanpassen van het strafrecht en het strafprocesrecht van de lidstaten inzake het witwassen van geld (bv. de opsporing, bevriezing en confiscatie van middelen).

Verzoeken van andere lidstaten moeten met evenveel prioriteit behandeld worden als de nationale maatregelen.

 • PDF-document lidstaatvoorstel Lidstaat - JAI(2000)20
  24 augustus 2000

Behandeling Raad

Raad Onderzoek 26 juni 2001

Tijdens deze Raad is het kaderbesluit vastgesteld (punt A9).

JBZ-Raad 28/29 mei 2001, agendapunt 2b

Het advies van het Europees Parlement is ten dele in de tekst van het kaderbesluit verwerkt (versie 5531/01PDF-document). De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2002 aan de bepalingen van dit kaderbesluit te voldoen. Nederland behoeft geen uitvoeringsmaatregelen te treffen.

JBZ-Raad 30 november 2000/1 december 2000, agendapunt 2c

Ondanks het ontbreken van het advies van het EP (uitgebracht op 14 november 2000) stond raadsdocument 12281/00PDF-document al geagendeerd bij de A-punten.

Ecofin/JBZ-Raad 17 oktober 2000, agendapunt 1

Tijdens deze Raad bereikte de Raad een voorlopig akkoord over dit kaderbesluit. Bij gebreke aan het advies van het Europees Parlement is formele besluitvorming uitgesteld.

In de aanvullende geannoteerde agenda constateert de minister met tevredenheid dat in Coreper een tekst is voorgesteld tot aanvulling van artikel 1, welke aanvulling geheel tegemoet komt aan de Nederlandse wensen, te weten handhaving van het voorbehoud bij artikel 2 van het witwasverdrag van de Raad van Europa.

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 195
  11 juni 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 5531/01
  8 februari 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 176
  4 december 2000
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 171
  6 november 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 12281/00
  13 oktober 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 12035/00
  6 oktober 2000
 • [fr]PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 11856/00
  2 oktober 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 11305/00
  21 september 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 10232/00
  20 juli 2000

Behandeling Europees Parlement

Op 14 november 2000 heeft het Europees Parlement in een wetgevingsresolutiePDF-document 17 amendementen voorgesteld.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - aangenomen tekst
  14 november 2000
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0313/2000
  25 oktober 2000

Alle bronnen