E150037
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-09-2021

E150037 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffenDit voorstel van de Europese Commissie betreft een wijziging van EU-regelgeving inzake afvalstoffen. Het komt tegemoet aan de wettelijke verplichting tot herziening van de doelstellingen voor afvalbeheer in deze regelgeving.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 5 juli 2016 bespraken de commissies IMRO en EZ het antwoord van de staatssecretaris en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 18 april 2018 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen betreffende afvalstoffen.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

document Europese Commissie

COM(2015)595PDF-document, d.d. 2 december 2015

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2018/851PDF-document van 30 mei 2018 werd gepubliceerd in Pb EU L150/109 op 14 juni 2018. Lidstaten dienden uiterlijk op 5 juli 2020 aan de richtlijn te voldoen. De richtlijn is op 28 januari 2021 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2021


Behandeling Eerste Kamer

Op 5 juli 2016 bespraken de commissies IMRO en EZ het antwoord van de staatssecretaris en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 1 juli 2016 beantwoordde de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de brief van 2 juni 2016 (zie 34.395, B). De brief wordt op 5 juli 2016 besproken door de commissies IMRO en EZ.

Op 31 mei 2016 hebben de fracties van D66, PVV en SP inbreng voor nader schriftelijk overleg geleverd inzake het herziene pakket circulaire economie. De brief werd op 2 juni 2016 naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verstuurd (zie 34.395, B).

Op 17 mei 2016 besloten de commissies IMRO en EZ besluiten om op 31 mei 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 12 mei 2016 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu antwoord op de brief van 17 februari 2016 (zie 34.395, A).

Op 17 februari 2016 is de brief van de commissies IMRO en EZ verstuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (zie 34.395, A).

Op 9 februari 2016 bespraken de commissies IMRO en EZ het pakket circulaire economie, na ontvangst van het BNC-fiche op 5 februari 2016, waarbij de fracties van de SP en de PvdD hebben aangegeven inbreng voor schriftelijk overleg te zullen leveren.

Op 26 januari 2016 besloten de commissies IMRO en EZ pas inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering wanneer het BNC-fiche is ontvangen.

Op 15 december 2015 besloten de commissies IMRO en EZ op 26 januari 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het pakket circulaire economie, waar dit voorstel deel van uitmaakt.

De commissies IMRO en EZ behandelen op 15 december 2015 het pakket circulaire economie, waaronder dit voorstel voor een richtlijn.


Behandeling Tweede Kamer

Op 16 februari 2017 heeft de rapporteur van Circulaire Economie, het lid Cegerek, een eindverslag uitgebracht inzake het EU-pakket Circulaire Economie. Dit verslag is tijdens de procedurevergadering van de commissie I&M op 22 februari 2017 verplaatst naar de procedurevergadering van 12 april 2017, waar zal worden besproken of er een nieuwe rapporteur wordt aangewezen om het mandaat af te ronden, uitgebreid met de CE-voorstellen die in 2017 worden gepubliceerd.

Op 6 februari 2017 bezocht de rapporteur circulaire economie, het lid Cegerek, namens de commissie I&M Brussel om meer informatie te krijgen over de stand van zaken van de circulaire economie. De rapporteur gaat in Brussel praten met experts van Europese Commissie en met het Europees Parlement over onder meer de behandeling van de afvalrichtlijnen. Nog voor de verkiezingen zal rapporteur Cegerek haar eindrapport aanbieden aan de commissie I&M.

Op 14 juni 2016 hield de commissie Infrastructuur en Milieu een AO over de Milieuraad van 20 juni.

Op 15 maart 2016 stemde de Tweede Kamer in met het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken om het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Op 19 februari 2016 stuurde de commissie Infrastructuur en Milieu een brief naar de staatssecretaris van I&M inzake de Milieuraad 4 maart 2016 met vragen over o.a. de circulaire economie, op 29 februari zijn de vragen beantwoord.

Op 2 februari 2016 stemt de Tweede Kamer over het behandelvoorbehoud op het pakket circulaire economie.

Op 20 januari 2016 besloot de vaste commissie voorInfrastructuur en Milieu het advies te geven om een behandelvoorbehoud op het hele pakket circulaire economie te plaatsen.

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op 20 januari 2016 werd een memo over circulaire economie behandeld van rapporteur Cegerek, waarin onder andere wordt geadviseerd om een behandelvoorbehoud op dit EU-pakket te plaatsen. Daarnaast is het pakket geagendeerd voor het algemeen overleg van 18 februari 2016 over de Milieuraad van 4 maart 2016.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer behandelde dit voorstel tijdens een algemeen overleg over circulaire economie op 17 december 2015.

Op 11 december 2015 stuurde de regering een reactie op verschillende moties van de tweede kamer inzake het stimuleren van een circulaire economie.

Op 14 oktober 2015 werd het 'Voortgangsrapportage EU-pakket Circulaire Economie' van Tweede Kamer rapporteur Yasemin Cegerek vastgesteld. Daarin koppelt Cegerek haar belangrijkste bevindingen uit haar gesprekken met verschillende partijen terug en wil zij de commissie Infrastructuur en Milieu informeren over een aantal inspirerende initiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 5 februari 2016 het BNC-fiche aan de Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat het kabinet zich kan vinden in de rechtsgrondslag die de Commissie gebruikt. Daarnaast wordt de subsidiariteit door het kabinet positief beoordeeld. De transitie richting een circulaire economie is een mondiale opgave die niet alleen door lidstaten afzonderlijk kan worden gerealiseerd. Dit vergt een overkoepelende, langetermijn visie en samenwerking op internationaal niveau. De Europese richtlijnen vormen het kader voor nationaal afvalbeleid. De transitie richting een circulaire economie in Europa moet dus worden aangejaagd vanuit Europese regelgeving. Het harmoniseren van centrale begrippen in afvalbeheer is daarbij essentieel.

Het kabinet is grotendeels positief over de proportionaliteit. De meeste voorstellen leveren een verbetering van het afvalstoffenbeleid tegen betrekkelijk lage kosten terwijl het aanzienlijke voordelen oplevert, zowel voor de economie als het milieu. Echter dient het doel van deze wijzigingsvoorstellen proportioneel te zijn met de daaraan verbonden consequenties op administratieve lasten, regeldruk en financiële lasten voor overheden, bedrijfsleven en burger. Op dit moment zijn deze nog moeilijk in te schatten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft een wijziging van EU-regelgeving inzake afvalstoffen. Het komt tegemoet aan de wettelijke verplichting tot herziening van de doelstellingen voor afvalbeheer in deze regelgeving. Doelstellingen in EU-regelgeving hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan afvalbeheer. Verbetering van het afvalstoffenbeleid kan echter voordelen opleveren, zoals duurzame groei, nieuwe werkgelegenheid, het waarborgen van hoogwaardige recycling, en het gebruik van gerecycled afval als belangrijke bron van grondstoffen.


Behandeling Raad

Op 19 mei 2017 heeft de ambtelijke voorbereidingsgroep een overeenstemmingPDF-document bereikt over de onderhandelingsmandaat om de onderhandelingen met het Europees Parlement te starten inzake de vier wetgevingsvoorstellen in het Circulaire Economie pakket. Op 30 mei 2017 staat de eerste triloog vergadering geagendeerd.

Op 19 december 2016 bespraken de ministers tijdens de Milieuraad de stand van zaken van het circulaire economie pakket.

Op 20 juni 2016 zijn er tijdens de Milieuraad raadsconclusies aangenomen over het circulaire economie pakket.

Op 4 maart 2016 werd er tijdens de Milieuraad een oriënterend debat gehouden over het pakket circulaire economie. De ministers spraken hun steun uit voor het actieplan. De uitkomst van dit debat en van het debat tijdens de Raad Concurrentievermogen zal worden meegenomen in een reeks conclusies, die naar verwachting tijdens de Milieuraad van 20 juni 2016 zullen worden aangenomen.

Tijdens de Raad Concurrentievermogen op 29 februari 2016 zijn de ministers besprekingen begonnen over het pakket kringloopeconomie om de belangrijkste prioriteiten in kaart te brengen voor de ontwerpconclusies die in juni worden gepresenteerd aan de Milieuraad.

Op 16 december 2015 werd het pakket circulaire economie tijdens de Milieuraad behandeld.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 april 2018 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen betreffende afvalstoffen.

Sociaaldemocrate Simona Bonafè is op 22 december 2015 als rapporteur aangewezen.

De commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) is aangewezen als verantwoordelijke commissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De volgende lidstaten hebben het dossier als prioritair geselecteerd voor het jaar 2016:

Tsjechië, Denemarken, Litouwen en het Britse Parlement.

Op 21 juni 2016 heeft de Franse kamer van volksvertegenwoordigers een opinie in het kader van de politieke dialoog inzake het circulaire economie pakket aangenomen.

Op 20 juni 2016 heeft het Deense Parlement een opinie vastgesteld over dit voorstel.

Op 14 juni 2016 heeft de Italiaanse Senaat een opinie vastgesteld inzake het Europese Circulaire Economie pakket.

Op 6 april 2016 heeft het Roemeense Parlement een opinie vastgesteld inzake dit voorstel.

Op 2 maart 2016 heeft het Tsjechische Senaat een opinie vastgesteld inzake het Europese Circulaire Economie pakket.

De Poolse Senaat heeft op 3 februari 2016 een opinie gestuurd naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog inzake deze richtlijn.

De Franse Senaat heeft op 2 februari 2016 een subsidiariteitsbezwaar naar de Europese Commissie gestuurd inzake dit voorstel.

Op 19 januari 2016 stuurde het Oostenrijkse parlement een brief met subsidiariteitsbezwaar naar de Europese Commissie.

De deadline voor het indienen van eventuele subsidiariteitsbezwaren is 2 februari 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen