E150040
  ruit icoon
Laatste revisie: 19-07-2017

E150040 - Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne marktDit voorstel heeft tot doelstelling om barrières die grensoverschrijdende overdraagbaarheid blokkeren op te heffen. Verder wil de Commissie innovatie ten behoeve van de consument, service providers en rechthebbenden promoten. Om dit te bereiken is een gezamenlijke aanpak nodig die desalniettemin een hoge bescherming biedt aan de rechthebbenden van de online content.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 maart 2016 besloot de commissie Veiligheid en Justitie niet in schriftelijk overleg te treden en dit voorstel voor een verordening voor kennisgeving aan te nemen. 

Europees

Op 8 juni 2017 heeft de Raad formeel de verordening aangenomenPDF-document. De nieuwe regels zullen in het eerste kwartaal van 2018 in werking treden, negen maanden na de publicatie in het EU publicatieblad. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)627PDF-document, d.d. 9 december 2015

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Verordening (EU) 2017/1128PDF-document is op 14 juni 2017 aangenomen en op 30 juni 2017 gepubliceerd in publicatieblad L168/1.


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 maart 2016 besloot de commissie Veiligheid en Justitie niet in schriftelijk overleg te treden en dit voorstel voor een verordening voor kennisgeving aan te nemen.   

Op 1 maart 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot de commissievergadering van 15 maart 2016. 

Op 2 februari 2016 gaf de SP-fractie tijdens commissievergadering Veiligheid en Justitie aan inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 1 maart 2016. 

De commissie Veiligheid en Justitie besprak op 26 januari 2016 de procedure, en besloot deze aan te houden tot 2 februari 2016

De commissie V&J heeft de implementatie van de Digitale Interne Markt strategie uit het Werkprogramma van 2016 als prioritair geslecteerd. 


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 januari 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft dit voorstel behandeld tijdens het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad op 25-26 januari 2016. 


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 januari 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een BNC-fiche over deze verordening. Uit het fiche blijkt onder andere dat de regering de subsidiariteit positief beoordeeld. Portabiliteit is per definitie een grensoverschrijdend onderwerp. Het heeft betrekking op de toegang tot online-content in een andere lidstaat dan de lidstaat van gewoonlijk verblijf, waar betrokkene het abonnement op de content heeft genomen. Aangezien het auteursrecht en de naburige rechten op EU-niveau zijn geharmoniseerd kan bovendien uitsluitend de EU het wettelijke kader wijzigen. Europese interventie op wetgevend niveau is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lidstaten dezelfde uniforme voorwaarden over portabiliteit toepassen. Een Europese aanpak biedt ook meer rechtszekerheid voor de betrokkenen; rechthebbenden, aanbieders en consumenten.

De proportionaliteit wordt als overwegend positief beoordeeld, hoewel Nederland vragen heeft bij de keuze voor een verordening. Enerzijds ziet Nederland de mogelijk toegevoegde waarde van een verordening voor portabiliteit. De verschillen in uitleg die in de verschillende lidstaten kunnen ontstaan bij de keuze voor een richtlijn worden zo geminimaliseerd. Bovendien kan het voorstel sneller in werking treden. Anderzijds vraagt Nederland zich af of de keuze voor een verordening in plaats van een richtlijn het meest geëigende instrument is. Indien toch voor een verordening wordt gekozen is van belang dat  de opgenomen bepalingen hierin voldoende specifiek en gedetailleerd worden opgenomen.

Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie geeft de Unie de bevoegdheid om wetgeving vast te stellen inzake de werking van de interne markt. Nederland acht dit de juiste rechtsgrondslag.  


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het gebruik van het internet als een online content verspreidingskanaal voor muziek, video's en games neemt de laatste jaren alleen maar toe. De toegang tot deze content is echter vaak besloten tot het land van aanschaf of huur. De verbruiksvraag naar grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online content is substantieel en verwacht wordt dat deze vraag alleen maar zal toenemen. Om de grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online content te waarborgen doet de Europese Commissie het volgende voorstel. Dit voorstel heeft tot doelstelling om barrières die grensoverschrijdende overdraagbaarheid blokkeren op te heffen. Verder wil de Commissie  innovatie ten behoeve van de consument, service providers en rechthebbenden promoten. Om dit te bereiken is een gezamenlijke aanpak nodig die desalniettemin een hoge bescherming biedt aan de rechthebbenden van de online content.

De verordening bevat onder andere regels over:

  • de verplichting om grensoverschrijdende overdraagbaarheid te verzorgen;
  • persoonsgegevensbescherming.

Behandeling Raad

Op 8 juni 2017 heeft de Raad formeel de verordening aangenomenPDF-document. De nieuwe regels zullen in het eerste kwartaal van 2018 in werking treden, negen maanden na de publicatie in het EU publicatieblad. 

Op 20 februari 2017 informeerde het Voorzitterschap tijdens de Concurrentieraad de ministers over de voortgang van de onderhandelingen. 

Op 15 februari 2017 zijn EU ambassadeurs ook eens geworden over de eindtekst, na de informele overeenkomst op 7 februari 2017. 

Tijdens de Concurrentieraad van 26 mei 2016 is er een algemene benadering aangenomen inzake dit voorstel. Ook meldde het Nederlands Voorzitterschap dat de Europese Raad naar verwachting de agenda gaat vaststellen van de implementatie van alle aspecten van de eengemaakte markt, inclusief de levering van de digitale interne markt strategie. 

Het doel van het Nederlands Voorzitterschap is om een algemene benadering te bereiken tijdens de gezamenlijke Telecom/ Concurrentie Raad op 26-27 mei 2016. 

Tijdens de Concurrentieraad van 29 februari 2016 heeft de Europese Commissie een korte presentatie gehouden over deze verordening om het politieke bewustzijn te verhogen en de besprekingen op technisch niveau voor te bereiden. 

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over de digitale eengemaakte markt.

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Digitale eengemaakte Markt (DIM) besproken (zie ook: E150039, E150041 t/m E150043).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement zal 18 mei plenair stemmen over dit voorstel. Het onderzoeksbureau heeft in mei 2017 hierover een achtergronddocumentPDF-document gepubliceerd. 

Op 28 november 2016 heeft de JURI-commissie van het Europees Parlement gestemd over het conceptrapport.

Op 12 oktober 2016 heeft de commissie voor Juridische Zaken (JURI) in het Europees Parlement de amendenement van het voorstel voor grensoverschrijdende portaviliteit van online inhoudsdiensten behandeld. 

In september 2016 werd in opdracht van de commissie voor Interne Markt en Consumentenbescherming door Felice Simonelli van het Centre for European Policy Studies een rapport gepubliceerd inzake het bestrijden van consumentendiscriminatie in de Digitale Interne Markt.  

Op 14 maart 2016 is de liberaal-democraat Jean-Marie Cavada als rapporteur aangewezen.

Op 20 februari 2016 bracht het Europees Parlement een notitie uit met een beschrijving van de achtergrond en behandeling van het voorstel inzake de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten.

De commissie voor Juridische zaken (JURI) is de eerstverantwoordelijke commissie bij de behandeling van dit voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 22 juni 2016 heeft de Duitse Bondsraad een opinie gestuurd naar de Europese Commissie inzake dit voorstel. 

Op 18 mei 2016 heeft het Italiaanse Parlement een opinie vastgesteld inzake dit voorstel. 

Op 25 april 2016 heeft het Deense Parlement een opinie in het kader van het politieke dialoog naar de Europese Commissie gestuurd inzake dit voorstel. 

De volgende parlementen hebben het dossier als prioritair geselecteerd: Tsjechische Parlement, Kroatische Parlement, Deense Parlement, Italiaanse Senaat, Letse Parlement, Litouwse Parlement, Poolse Senaat, Portugese Parlement, Roemeense Parlement, Slowaakse Parlement, Britse House of Lords, en Britse Parlement.

De deadline voor eventuele subsidiariteitsbezwaren is 12 februari 2016

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen