E160050
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-09-2021

E160050 - Voorstel voor een richtlijn wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederenDe Europese Commissie wil met onder andere dit voorstel (zie ook E160048 en E160049) modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce realiseren. Het voorstel voor een richtlijn voor btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften is tegelijkertijd met deze voorstellen gepubliceerd (E160051).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

De commissie besloot op 7 maart 2017 naar aanleiding van de technische briefing van 21 februari 2017 op dit moment geen aanleiding te zien voor een schriftelijk overleg met de regering.

Europees

Tijdens de plenaire vergadering op 30 november 2017PDF-document nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen

document Europese Commissie

COM(2016)757PDF-document, d.d. 1 december 2016

rechtsgrondslag

Artikel 113 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2017/2455PDF-document van de Raad van 5 december 2017 werd gepubliceerd in Pb EU L348/7 op 29 december 2017. Lidstaten dienden uiterlijk op 31 december 2018 aan artikel 1 van deze richtlijn te voldoen. Dit gedeelte van de richtlijn (deel A) is op 2 januari 2019 geïmplementeerd. Op uiterlijk 30 juni 2021 dienden lidstaten aan de artikelen 2 en 3 van deze richtlijn te voldoen (deel B). Dit gedeelte van de richtlijn is op 29 juni 2021 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2021

Kamerstukdossier 35.032 geeft een volledig overzicht van de behandeling van de implementatiewet voor artikel 1 van de richtlijn in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

In de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli 2020 informeert de regering dat de Coreper van 24 juni 2020 besloot tot het starten van de schriftelijke procedure voor het aannemen van de voorstellen om de inwerkingtreding van het e-commerce pakket met 6 maanden uit te stellen. In verband met onder andere COVID-19 hebben marktpartijen en enkele lidstaten, waaronder Nederland, aangegeven meer tijd nodig te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te treffen.

In verband met COVID-19 volgt een aangepaste procedure om deze voorstellen aan te nemen. Eerst volgen de adviezen van het EESC en het EP. Daarna zal aan de lidstaten worden gevraagd schriftelijk in te stemmen (verwachting medio juli). Indien de lidstaten in juli unaniem akkoord gaan met het voorgestelde uitstel, zal het pakket op 1 juli 2021 in werking treden.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie besloot op 7 maart 2017 naar aanleiding van de technische briefing van 21 februari 2017 op dit moment geen aanleiding te zien voor een schriftelijk overleg met de regering.

Op 21 februari 2017 vond een technische briefing plaats van de Europese Commissie over de btw-voorstellen inzake e-commerce.

Naar aanleiding van het verkrijgen van de BNC-fiches van de regering heeft de commissie tijdens de vergadering op 24 januari 2017 besloten eerst de technische briefing van de Europese Commissie over de voorstellen af te wachten, alvorens in schriftelijk overleg te treden met de regering.

De commissie Financiën heeft op 20 december 2016 besloten de Europese Commissie te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de voorstellen voor de modernisering van de BTW voor grensoverschrijdende B2C e-commerce en het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 januari 2017 stuurde de regering haar visie op het voorstel in een BNC-fiche.

Om de huidige btw-regelgeving voor digitale diensten te verbeteren, is de Europese Commissie voornemens om de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) uit te breiden. Sinds 2015 kunnen Business-to-Consumer ondernemers (B2C) die digitale diensten verlenen aan Europese consumenten de btw in één lidstaat registreren. Administratieve lasten kunnen bespaard worden omdat ondernemers niet meer in iedere lidstaat waar zich afnemers bevinden btw hoeven af te dragen, maar dit vanuit een enkele lidstaat kunnen afdragen over de gehele EU-omzet. De Nederlandse regering steunt de voorstellen voor modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce op hoofdlijnen, maar maakt zich zorgen over de uitvoering. Het is volgens het kabinet namelijk niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de Douane, Belastingdienst en voor de post- en koeriersbedrijven. De subsidiariteit en proportionaliteit beoordeelt de regering positief. Zij plaatst daarbij de kanttekening dat de uitkomsten van de uitvoeringstoets essentieel zijn voor een definitief positief oordeel. De Europese Commissie wil met de voorstellen een stijging van de btw-opbrengsten voor de EU-lidstaten bewerkstelligen. Burgers zullen btw gaan betalen voor aangekochte producten buiten de EU, omdat de btw-vrijstelling voor goederen onder de 22 euro middels het voorstel wordt afgeschaft. Doorberekeningskosten van post- en koeriersbedrijven kunnen volgens de regering ''onevenredig hoog uitpakken''. De regering voorziet implementatie van de nieuwe btw-regelgeving in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel maakt onderdeel uit van een pakket van voorstellen gericht op het toekomstbestendig helpen maken van de huidige btw-regels die van toepassing zijn op e-commerceactiviteiten.

In voorbereiding op dit voorstel heeft de Commissie in het kader van de agenda voor betere regelgeving een geschiktheidscontrole verricht van het bestaande mini-éénloketsysteem (MOSS) voor elektronische b2c-diensten en van de in 2015 doorgevoerde wijzigingen van de "plaats van dienst"-regels voor deze diensten. De resultaten van de geschiktheidscontrole zijn meegenomen in het voorstel. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de invoering van een grensoverschrijdende intra-EU-drempel in 2018 tot gevolg heeft dat 6500 bedrijven buiten het toepassingsgebied van het huidige MOSS zullen vallen, wat hen een kostenbesparing van 13 miljoen Euro kan opleveren. Nog eens 1000 bedrijven zullen baat hebben bij de vereenvoudiging van de eisen inzake bewijsstukken die in 2018 van kracht wordt. Tot slot zal de drempel, die met de uitbreiding van het MOSS in 2021 ook voor goederen zal gelden, ten goede komen aan 430.000 bedrijven, wat hen een kostenbesparing tot 860 miljoen Euro kan opleveren, zo stelt de Commissie.

Het REFIT-aspect heeft ook betrekking op de hoofddoelstellingen van het nieuwe initiatief, namelijk de lasten voor grensoverschrijdende e-commerce die het gevolg zijn van de uiteenlopende btw-regimes, zoveel mogelijk beperken. Wat resultaten betreft, verwacht de Commissie dat het voorstel de btw-nalevingskosten voor het bedrijfsleven vanaf 2021 met 2,3 miljard Euro per jaar zal doen dalen, terwijl de btw-inkomsten van de lidstaten met 7 miljard Euro zullen toenemen. Tot slot zal met de uitbreiding van het MOSS in 2021 ook een aantal tekortkomingen worden aangepakt die in de REFIT-evaluatie van het initiatief uit 2015 aan het licht zijn gekomen, waaronder de behoefte aan thuisstaatregels waar het gaat om factureringsvereisten, aan coördinatie van controles, aan communicatie met belastingplichtigen en ook aan de invoering van een drempel voor leveringen van goederen zowel als diensten.


Behandeling Raad

Op 5 december 2017 bereikte de Ecofinraad een akkoord over het e-commerce pakket.

Op 7 november 2017 besprak de Ecofinraad het Btw e-commerce pakket.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering op 30 november 2017PDF-document nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan over het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 februari 2017 is de Duitse Bondsraad in politiek dialoog getreden met de Europese Commissie over het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op dit voorstel was 6 februari 2017.

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 3 februari 2017 haar gemotiveerd advies bij de Europese Commissie ingediend. Zij beoordeelt de subsidiariteit en proportionaliteit van de btw-voorstellen als positief.

Op 26 januari 2017 heeft het parlement van Portugal een standpunt ingenomen over het voorstel. Zij beoordeelt het voorstel positief op het gebied van subsidiariteit.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen