E160052
  ruit icoon
Laatste revisie: 12-12-2018

E160052 - Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 4 december 2018 besprak de commissie SZW de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018 (21.501-31, G) waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen over de herziening van de verordening inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Het agendapunt werd aangehouden tot 11 december 2018. Op 11 december 2018 werd de geannoteerde agenda voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 11 december 2018 werd het besluit tot het aangaan van interinstitutionele onderhandelingen bevestigd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

document Europese Commissie

COM(2016)815PDF-document, d.d. 13 december 2016

rechtsgrondslag

Artikel 48 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 4 december 2018 besprak de commissie SZW de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018 (21.501-31, G) waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen over de herziening van de verordening inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Het agendapunt werd aangehouden tot 11 december 2018. Op 11 december 2018 werd de geannoteerde agenda voor kennisgeving aangenomen.

Op 10 juli 2018 leverde de fractie van het CDA inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de ontwerpverordening naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 21 juni 2018. Op 18 juli 2018 werd een brief gestuurd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief gedateerd 17 september 2018 deelde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede de vragen van de leden van de CDA-fractie niet binnen de gestelde termijn te kunnen beantwoorden.

Op 19 juni 2018 besprak de commissie SZW de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 21 juni 2018 (21.501-31, C), waarin de minister van SZW o.a. een voortgangsrapportage geeft over het voorstel. Naar aanleiding van de geannoteerde agenda gaf de fractie van het CDA aan in schriftelijk overleg te willen treden met de regering inzake het voorstel. De inbrengdatum werd vastgesteld op 3 juli. Op 3 juli 2018 werd besloten de inbrengdatum aan te houden tot 10 juli 2018.

Op 6 maart 2018 besprak de commissie de geannoteerde agenda van de Raad voor Werkgelegenheid van 15 maart 2018 (21.501-31, A) waarin de minister van SZW o.a. de Kamer informeert met een voortgangsrapportage over het voorstel. De commissie besloot de agenda kennisgeving aan te nemen.

Op 31 oktober 2017 heeft de commissie SZW kennis genomen van de brief (34.439/34.655, C) over de voortgang van de onderhandelingen inzake de Detacheringsrichtlijn (E160003) en de herziening van de Coördinatie verordening Sociale Zekerheid.

Op 25 oktober 2017 stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Eerste Kamer over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Detacheringsrichtlijn (E160003) en de herziening van de Coördinatie verordening Sociale Zekerheid.

Op 7 maart 2017 besloot de commissie dit dossier te blijven volgen aan de hand van de documenten die tussen de regering en de Tweede Kamer worden gewisseld.

In verband met de ontvangst van het BNC-fiche over het voorstel werd het dossier op 14 februari 2017 geagendeerd en besloot de commissie de afspraken rond het behandelvoorbehoud van de Tweede Kamer af te wachten.

Op 20 december 2016 besloot de commissie SZW het voorstel in behandeling te nemen en het BNC-fiche van de regering af te wachten.


Behandeling Tweede Kamer

Op 4 december 2018 stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer ter beantwoording van het schriftelijk overleg over de Raad WSBVC van 6 december 2018. Hierin geeft de minister antwoord op een aantal vragen over de ontwerpverordening inzake de coordinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Op 13 juni 2018 besprak de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 21 juni 2018 in een algemeen overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij o.a. vragen zijn gesteld over de herziening van de Coördinatieverordening socialezekerheidsstelsels.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van het het AO over de sociale top in de Tweede Kamer op 16 november een brief op 29 november 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uitleg geeft over de knelpunten in de regels rond A1-verklaringen. Dit heeft betrekking op de Detacheringsrichtlijn (E160003) en de verordening Coördinatie socialezekerheidsstelsels.

Op 23 februari 2017 heeft de Tweede Kamer besloten het behandelvoorbehoud bij het voorstel over de herziening van de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels te beëindigen, middels het voorstel in de brief van de commissie Europese Zaken (34.655, 4).

Het VAO over het behandelvoorbehoud bij onderhavig voorstel werd op 22 februari 2017 gevoerd. Hierbij werd ook een motie ingediend (34.655, 3). Op 23 februari 2017 is de motie bij stemming aangenomen.

Op 15 februari 2017 vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over het behandelvoorbehoud bij het voorstel.

Op 13 februari 2017 reageerde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief op het behandelvoorbehoud waarin hij aangeeft op welke wijze de kamer geïnformeerd zal worden over het voorstel.

De Tweede Kamer heeft op 24 januari 2017 een behandelvoorbehoud geplaatst bij het voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 februari 2017 stuurde de minister het BNC-fiche bij het voorstel. Daarin laat het kabinet weten positief te zijn over de subsidiariteit van het voorstel omdat het als doel heeft de coördinatie van sociale zekerheid tussen lidstaten te moderniseren en bepaalt de verordening wie in welke gevallen een beroep kan doen op een nationale wettelijke sociale zekerheidsbepaling. Met het voorstel wordt namelijk niet beoogt sociale zekerheidsstelsels te harmoniseren. Ook wat betreft de proportionaliteit is het kabinet positief. Het kabinet wacht de uitvoeringstoetsen af om te nauwkeurig te kunnen inschatten welke financiële gevolgen het voorstel heeft.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 december 2016 per brief gemeld het BNC-fiche later dan de geldende drie weken termijn aan de Kamer toe te zenden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 is met ingang van 1 mei 2010 een gemoderniseerd systeem voor de coördinatie van de sociale zekerheid van toepassing geworden, waarmee het voor werknemers, werkzoekenden en gepensioneerden makkelijker wordt zich elders in de EU te vestigen zonder dat socialezekerheidsrechten verloren gaan. Het doel van het voorliggende voorstel tot wijziging van deze verordeningen is door te gaan met de modernisering van de EU-wetgeving op dit gebied, door het burgers gemakkelijker te maken hun rechten uit te oefenen en tegelijkertijd de rechtszekerheid, een billijke verdeling van de financiële lasten tussen de lidstaten en administratieve eenvoud en uitvoerbaarheid van de regels te waarborgen. De regels zijn gericht op een betere aansluiting van de nationale socialezekerheidsstelsels, zodat kan worden bepaald tot welk stelsel een mobiele burger behoort.

Het voorstel actualiseert de EU-regelgeving op vier punten:

 • 1. 
  Toegang van economisch inactieve burgers tot sociale uitkeringen: op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt dit voorstel in welke gevallen de lidstaten deze toegang kunnen beperken.
 • 2. 
  Coördinatie van prestaties bij langdurige zorg: het voorstel verduidelijkt wat uitkeringen bij langdurige zorg zijn.
 • 3. 
  Coördinatie van werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders - de lidstaat waar een grensarbeider de laatste 12 maanden heeft gewerkt, is verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkering - en voor werkzoekenden: de export van werkloosheidsuitkeringen wordt verlengd van drie naar zes maanden
 • 4. 
  Coördinatie van gezinsuitkeringen, waarmee wordt bepaald dat uitkeringen moeten worden behandeld als een individueel en persoonsgebonden recht in plaats van een uitkering voor het gezin als geheel; de regels voor de export van kinderbijslag worden niet gewijzigd.

Behandeling Raad

Tijdens de Raad WSBVC van 21 juni 2018 is een algemene oriëntatie bereikt met betrekking tot de ontwerpverordening.

De Nederlandse regering informeert de Kamer met een voortgangsrapportage over de verordening in de geannoteerde agenda voor de raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 (21.501-31, A).

De raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid vergaderde op 7 december 2017 over het voorstel en heeft een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt op de onderdelen langdurige zorg en gezinsbijslagen.

Op 23 oktober 2017 is de raad voor Werkgelegenheid tot een gedeeltelijke algemene oriëntatie van het voorstel gekomen.

Tijdens de informele raad Werkgelegenheid in Estland op 19 en 20 juli 2017 werd het voorstel besproken. Hier is niets over opgenomen in het verslag van de regering van deze raadsvergadering.

De raad voor Werkgelegenheid besprak op 15 juni 2017 een voortgangsrapport over het voorstel.

De raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) besprak op 3 maart 2017 het voorstel. Zij bespraken daarbij een discussiedocumentPDF-document voorbereid door de Voorzitter.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 11 december 2018 werd het besluit tot het aangaan van interinstitutionele onderhandelingen bevestigd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Op 23 november 2018 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement in met het verslag over het voorstel. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutiePDF-document aan waarmee een standpunt over het voorstel in eerste lezing werd vastgesteld.

Op 30 april 2018 bracht de commissie voor Verzoeksschriften (PETI) een adviesPDF-document uit over de ontwerpverordening.

Op 15 december 2017 bracht de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) een briefingPDF-document uit over de coördinatie van Sociale Zekerheidssystemen in Europa.

Op 20 november 2017 bracht de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) een ontwerpverslagPDF-document uit over de ontwerpverordening.

Op 15 november 2017 bracht de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) een briefingPDF-document uit inzake de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

Op 6 maart 2017 bracht de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document uit over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de herziening van de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

Op 15 januari 2017 bracht de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document met een beoordeling van de bestaande Europese wetgeving inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

De commissie voor het Budget, de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken en de commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid besloten geen advies in te dienen voor dit voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissie voor het Budget (BUDG), de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE), de commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM) en de commissie voor Verzoekschriften (PETI) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 29 april 2017 nam het Parlement van Denemarken een resolutiePDF-document aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar was 9 maart 2017.

Op 10 maart 2017 nam de Bondsraad van Duitsland een resolutiePDF-document aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

Op 9 maart 2017 diende de Senaat van Frankrijk een subsidiariteitsbezwaar in bij de Europese Commissie met betrekking tot dit voorstel.

Op 8 maart 2017 nam de Senaat van Tsjechië een resolutiePDF-document aan waarin wordt gesteld dat hoewel de Senaat het eens is met een aantal voorzieningen uit het voorstel, dat zij de mogelijkheid van lidstaten om personen die na minder dan 3 maanden werkloos raken geen vergoeding hiervoor kunnen aanvragen op basis van eerdere werkervaring in een andere lidstaat niet ondersteunt. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

Op 6 maart 2017 nam de Cortes Generales van Spanje een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

Op 21 februari 2017 nam de Senaat van Polen een resolutiePDF-document aan waarin wordt gesteld dat de Senaat het niet eens is met een aantal voorgestelde amendementen. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via