E160054
  klaver icoon
Laatste revisie: 17-11-2020

E160054 - Voorstel voor een richtlijn over een evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe regulering van beroepenDit voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie betreft regels omtrent het uitvoeren van een evenredigheidsbeoordeling door lidstaten voorafgaand aan nieuwe beroepsreglementeringen. Het is een van de maatregelen uit het op 10 januari 2017 gepresenteerde pakket dat het voor ondernemingen makkelijker moet maken diensten te verlenen aan klanten, en is onderdeel van de strategie voor de eengemaakte markt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 14 februari 2017 besloot de commissie V&J af te zien van schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel en besloot dit voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

In de tweede kwartaalrapportage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juni 2020PDF-document over EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie informeert de minister dat de onderhandelingen over het voorstel momenteel stil liggen in de triloogfase.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2016)822PDF-document, d.d. 10 januari 2017

rechtsgrondslag

Artikel 46, artikel 53 (lid 1) en artikel 62 VWEU

commissie Eerste Kamer


Implementatie

Op 9 juli 2018 werd de Richtlijn 2018/958PDF-document van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L173/25). Lidstaten dienen uiterlijk op 30 juli 2020 aan deze richtlijn te voldoen. De richtlijn is op tijd geïmplementeerd (zie).

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen derde kwartaal 2020


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 februari 2017 besloot de commissie V&J af te zien van schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel en besloot dit voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

Op 17 januari 2017 besloot de commissie V&J dit voorstel voor een richtlijn over een evenredigheidstoets samen met de bijbehorende commissiemededeling (COM(2016)820PDF-document) in behandeling te nemen en laat de mogelijkheid open ook de Europese voorstellen COM(2016)821PDF-document en COM(2016)824PDF-document in behandeling te nemen. De commissie besluit tevens op 14 februari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie betreft regels omtrent het uitvoeren van een evenredigheidsbeoordeling door lidstaten voorafgaand aan nieuwe beroepsreglementeringen. Het is een van de maatregelen uit het op 10 januari 2017 gepresenteerde pakket dat het voor ondernemingen makkelijker moet maken diensten te verlenen aan klanten, en is onderdeel van de strategie voor de eengemaakte markt.

Voor de uitoefening van bepaalde beroepen gelden specifieke kwalificaties of het hebben van een wettelijk beschermde titel. Het richtlijnvoorstel houdt in dat lidstaten moeten nagaan of nieuwe nationale beroepseisen noodzakelijk en evenwichtig zijn, om zo onnodige voorschriften te voorkomen. Het gaat hier om een zogenaamde evenredigheidstoets. De Europese Commissie stelt een stroomlijning en verduidelijking voor van de wijze waarop de lidstaten deze toets moeten uitvoeren.


Behandeling Raad

In de tweede kwartaalrapportage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juni 2020PDF-document over EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie informeert de minister dat de onderhandelingen over het voorstel momenteel stil liggen in de triloogfase.

Op 11 mei 2020 informeerde de minister EZK in de kwartaalrapportagePDF-document met de stand van zaken betreffende de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2020 op het terrein van het ministerie dat de onderhandelingen over voorstel COM(2016)821 momenteel stil liggen in de triloogfase.

In de kwartaalrapportage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 16 juli 2019 geeft de regering aan dat het dossier momenteel stil ligt in de Raad (21.109, EK, H).

Op 20 april 2018 stemde het Comité van permanente vertegenwoordigers (COREPER) van de EU in met een overeenkomstPDF-document tussen het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement over het voorstel.

Op 20 februari 2017 informeerde de Europese Commissie tijdens de Concurrentieraad de ministers over het diensten-pakket, waar dit voorstel onderdeel van uitmaakt.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de kwartaalrapportage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 16 juli 2019 geeft de regering aan dat het Europees Parlement tegen het voorstel COM(2016)824 heeft gestemd en de onderhandelingen in de Raad momenteel stil liggen (21.109, EK, H).

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar is 20 maart 2017.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen