E210016
Laatste revisie: 06-07-2022

E210016 - Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en InterpolDe aanbeveling gaat om de machtiging van de Europese Commissie om namens de EU te onderhandelen met Interpol over intensievere samenwerking op het gebied van het bestrijden van terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit. De Europese Commissie acht deze intensievere samenwerking noodzakelijk, gelet op het sterker wordende mobiele, transnationale en grensoverschrijdende karakter van terrorisme en zware criminaliteit.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 14 september 2021 nam de commissie het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Europees

Op 5 juli 2022 nam het Europees Parlement een aanbevelingPDF-document aan over de onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Internationale Organisatie van Criminele Politie (ICPO‑Interpol).


Kerngegevens

volledige titel

Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO-Interpol)

document Europese Commissie

COM(2021)177PDF-document, d.d. 14 april 2021

rechtsgrondslag

Artikel 218, leden 3 en 4, VWEU

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 september 2021 nam de commissie het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Op 6 september 2021 stuurde de staatssecretaris van J&V een antwoord. Op 7 september 2021 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (EK, B).

Op 19 juli 2021 is de brief met vragen verstuurd aan de minister van J&V.

Op 29 juni 2021 leverde de fractie van GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 1 juni 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en op 22 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 21 mei 2021 (EK, A) is het BNC-fiche aan de Kamer verzonden.

Op 11 mei 2021 besloot de commissie het BNC-fiche af te wachten.


Behandeling Tweede Kamer

Op 5 juli 2021 stuurde de commissie J&V een brief aan de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V onder andere naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 15-16 juli 2021. Op 7 juli 2021 zijn de vragen beantwoord en op 12 juli 2021 werd het verslag schriftelijk overleg (32.317, 702) vastgesteld. De commissie vraagt hoe de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de politie van de EU-lidstaten en Interpol er op dit moment uit ziet. Het kabinet gaat in op manieren waarop wordt samengewerkt en informatie wordt gedeeld. Het voorstel beoogt dit te versterken, aldus het kabinet.

Op 9 juni 2021 besloot de commissie J&V het BNC-fiche over het voorstel te agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad op 8 juli 2021.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche (EK, A) van 21 mei 2021 geeft het kabinet aan dat het positief is over het openen van de onderhandelingen voor een akkoord tussen de EU en Interpol. Volgens het kabinet worden op deze manier Interpol's informatie en mogelijkheden beter betrokken bij de EU-aanpak van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De overeenkomst zou, aldus het kabinet, ook van waarde zijn voor de EU-agentschappen Europol, Frontex, Eurojust en het EOM. De directe toegang van EU-lidstaten en agentschappen tot Interpoldatabanken neemt administratieve last in de informatie-uitwisseling weg, terwijl noodzakelijke waarborgen in stand blijven, vindt het kabinet.

De Europese Commissie wil aan de samenwerking met Interpol voorwaarden stellen, zoals naleving van het EU-gegevensbeschermingsregime. Volgens het kabinet vereist dit de verifieerbaarheid van de informatie van Europol, en transparantie over de herkomst van informatie. Het kabinet zal erop toezien dat deze eisen goed in de uiteindelijke overeenkomst worden verwerkt. Daarbij vindt het kabinet het van belang dat de Europese Commissie, gezien de omvang van Interpol als mondiale organisatie, voldoende aandacht besteed aan de wederkerigheid in de overeenkomst.

Het kabinet wil de Europese Commissie vragen om een nadere onderbouwing van de noodzaak van de toegang van de beveiligingsdiensten van EU-organen tot Interpoldatabanken en het notificeren van EU-laissez-passers in de Interpoldatabank. Het kabinet is nog niet overtuigd van de noodzaak voor organisaties die geen opsporingsbevoegdheden hebben om dit te kunnen.

De bevoegdheid beoordeelt het kabinet positief, al zal het tijdens de onderhandelingen aandacht vragen voor het toevoegen van een materiële rechtsgrondslag. Ook is het kabinet positief over de de proportionaliteit. Volgens het kabinet is meer intensieve samenwerking tussen de EU en Europol nodig om lidstaten te helpen terrorisme en georganiseerde criminaliteit te voorkomen.

De meeste lidstaten verwelkomen het initiatief. Lidstaten hebben vooral vragen over de beoogde tijdlijn van de onderhandelingen. Het standpunt van het Europees Parlement is nog niet bekend.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De aanbevelingPDF-document voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO-Interpol) behelst de machtiging van de Europese Commissie om namens de EU te onderhandelen met Interpol over intensievere samenwerking op het gebied van het bestrijden van terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit. De Europese Commissie acht deze intensievere samenwerking noodzakelijk, gelet op het sterker wordende mobiele, transnationale en grensoverschrijdende karakter van terrorisme en zware criminaliteit.

Door de Europese Commissie worden daarbij drie behoeften onderscheiden:

  • 1. 
    Er moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten tussen EU-agentschappen ‒het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol), het Europees Openbaar Ministerie (EOM), Frontex en Eurojust ‒ en Interpol, in het kader van informatie-uitwisseling.
  • 2. 
    De interoperabiliteit tussen informatiesystemen moet worden gewaarborgd en dient nadrukkelijk binnen de privacykaders te geschieden.
  • 3. 
    Actuele informatie over criminelen en misdrijven is nodig.

Behandeling Raad

Volgens de kwartaalrapportagePDF-document JBZ-dossiers vierde kwartaal 2021 is op 19 juli 2021 het onderhandelingsmandaat aangenomen door de Raad. De onderhandelingen met Interpol gingen in december 2021 van start.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 5 juli 2022 nam het Europees Parlement een aanbevelingPDF-document aan over de onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Internationale Organisatie van Criminele Politie (ICPO‑Interpol).

De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) behandelt het voorstel. De commissie Constitutionele zaken (AFCO) is aagesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen