E230010
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-09-2023

E230010 - Pakket over de tweede reeks eigen middelenDit Edossier is nog in bewerking.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 11 juli 2023 besloten de commissies Financiën en Europese Zaken de voorstellen in behandeling te nemen en het BNC-fiche af te wachten. Ook verzochten zij het ministerie van Financiën om een technische briefing te verzorgen.

Europees

Tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juli 2023 vond voor het eerst een gedachtewisseling over de voorstellen plaats (21.501-07, FT).


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s: Een aangepast pakket voor de volgende generatie eigen middelen

document Europese Commissie

COM(2023)330PDF-document, d.d. 20 juni 2023

commissies Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 juli 2023 besloten de commissies Financiën en Europese Zaken de voorstellen in behandeling te nemen en het BNC-fiche af te wachten. Ook verzochten zij het ministerie van Financiën om een technische briefing te verzorgen.

Op 29 juni 2023 informeerde de minister van Financiën de Kamer per brief (22.112, JE) over de planning van het BNC-fiche. Zij gaf aan van plan te zijn het BNC-fiche op 25 augustus 2023 aan de Kamer te verzenden.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 september 2023 levert de commissie Financiën inbreng voor schriftelijk overleg over het BNC-fiche.

De commissie Financiën leverde op 13 juli 2023 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief die inging op de planning van het BNC-fiche. Op 25 augustus 2023 stuurde de minister van Financiën een antwoord en op 30 augustus 2023 werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (22.112, 3745).

Op 7 juli 2023 verzocht de commissie Financiën de minister van Financiën geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen over het voorstel, totdat de commissie na het zomerreces tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF overleg met haar heeft kunnen voeren over de Nederlandse inzet.


Standpunt Nederlandse regering

De samenvatting van het standpunt van de Nederlandse regering is in bewerking.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op dinsdag 20 juni 2023 drie voorstellen gepresenteerd voor een volgende generatie eigen middelen voor de Europese begroting waarmee het pakket nieuwe eigen middelen compleet is. Met deze voorstellen wordt het in december 2021 voorgestelde pakket met nieuwe eigen middelen aangevuld en geactualiseerd. Het aangepaste pakket bevat een nieuw tijdelijk eigen middel op basis van bedrijfswinsten en past de voorstellen voor een eigen middel uit het Europees emissiehandelssysteem (ETS) en het Europees mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) aan.

Het eigen middel op basis van bedrijfswinsten is tijdelijk en dient uiteindelijk vervangen te worden door de bijdrage afkomstig uit het initiatief "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (BEFIT-voorstel)[1]. Een voorstel hiertoe dient nog ingediend te worden en unaniem te worden goedgekeurd door alle lidstaten. In afwachting daarvan zullen de eigen middelen van deze nieuwe categorie worden berekend als 0,5 procent van de fictieve winstbasis van de Europese ondernemingen. Dit is een indicator die door Eurostat wordt berekend op basis van de statistieken van de nationale rekeningen. Het betreft een nationale bijdrage die door de lidstaten wordt betaald en dus niet zal leiden tot hogere nalevingskosten van ondernemingen.

Daarnaast stelt de Commissie voor om het percentage van de ETS-inkomsten van lidstaten dat aan de Europese Unie moet worden afgedragen te verhogen naar 30 procent, waar in het voorstel van 2021 werd uitgegaan van 25 procent. Dit vanwege de stijging van de koolstofprijs, waardoor de inkomsten van de lidstaten uit het emissiehandelssysteem in twee jaar tijd is verdubbeld. Deze stijging was niet voorzien toen het "Fit-for-55"-voorstel werd ingediend. Met het oog op het "Fit-for-55"-pakket stelt de Commissie ook een technische aanpassing voor van het controlekader van het CBAM.


[1] Zie: Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) (europa.eu)


Behandeling Raad

Tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juli 2023 vond voor het eerst een gedachtewisseling over de voorstellen plaats (21.501-07, FT). Veel lidstaten spraken zich hier uit tegen een koppeling tussen de behandeling van het voorstel voor nieuwe eigen middelen en het voorstel voor een tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027). Nederland gaf aan de voorstellen over nieuwe eigen middelen te bestuderen en deze te beoordelen op hun eigen merites.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Begroting (BUDG) van het Europees Parlement behandelt de voorstellen. De commissies voor Constitutionele zaken (AFCO), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en Economische en monetaire zaken (ECON) zijn aangesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)330 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)331 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)332 weergegeven.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel COM(2023)333 weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)330 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)331 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)332 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel COM(2023)333 in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen