E230017
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-02-2024

E230017 - Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende een kader voor de belastingheffing van de inkomsten van bedrijven in Europa (Befit)Dit edossier is in bewerking.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 1 februari 2024 werd de brief met vragen verzonden aan de minister van Financiën.

Europees

Op 24 oktober 2023 schreven de minister en de staatssecretaris van Financiën in hun antwoord op vragen van de Tweede Kamer dat de echte discussies in de Raad over het Befit-voorstel naar alle waarschijnlijkheid op zijn vroegst in 2024 zullen starten (22.112, 3816).


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende een kader voor de belastingheffing van de inkomsten van bedrijven in Europa (Befit)

document Europese Commissie

COM(2023)532PDF-document, d.d. 12 september 2023

rechtsgrondslag

Artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 1 februari 2024 werd de brief met vragen verzonden aan de minister van Financiën.

Op 16 januari 2024 werd inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen) en de VVD (Geerdink). In de brief zal de minister tevens worden verzocht geen onomkeerbare besluiten te nemen met betrekking tot beide COM-voorstellen voordat de Kamer hierover tijdig is geïnformeerd.

Op 14 november 2023 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 16 januari 2024.


Behandeling Tweede Kamer

In het schriftelijk overleg van 8 november 2023 naar aanleiding van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023 stelden de leden van de commissie Financiën vragen over het voorstel (21.501-07, 1987).

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2023 een verslag van een schriftelijk overleg (22.112, 3816) vastgesteld met de minister en de staatssecretaris van Financiën over het BNC-fiche van de regering over het Befit-voorstel.

Op 26 oktober 2023 heeft de commissie Europese Zaken, namens de commissie Financiën, aangegeven het behandelvoorbehoud op het voorstel op te willen heffen (36.439, 3). Op dezelfde dag stemde de Tweede Kamer hiermee in.

Op 18 oktober 2023 stuurde de staatssecretaris van Financiën een reactie op het gestelde behandelvoorbehoud, waarin hij de afspraken over informatievoorziening bevestigde (36.439, 2).

Op 28 september 2023 plaatste de Tweede Kamer een behandelvoorbehoud bij het Befit-voorstel (36.439, 1).


Standpunt Nederlandse regering

Op 6 oktober 2023 ontving de Kamer het BNC-fiche voor de richtlijn. Het kabinet onderschrijft de doelstellingen van het voorstel, maar heeft enkele aandachtspunten.

Bevoegdheid

Het kabinet is positief over de bevoegdheid van de EU voor het voorstel en kan zich vinden in de rechtsgrondslag. Op grond van artikel 115 van het VWEU kan de EU richtlijnen vaststellen voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de interne markt. Verder heeft de EU op grond van artikel 4, lid 2, sub a van het VWEU een gedeelde bevoegdheid op het gebied van belastingen die rechtstreeks invloed hebben op de interne markt.

Subsidiariteit

Ook heeft het kabinet een positief oordeel over de subsidiariteit van het voorstel. Het kabinet vindt dat geharmoniseerde regels op EU-niveau wenselijk zijn gezien het belang van lagere administratieve lasten voor bedrijven en een gelijk speelveld binnen de EU.

Proportionaliteit

Over de proportionaliteit oordeelt het kabinet deels negatief, deels positief. Wat de geharmoniseerde grondslag betreft is het kabinet positief over het doel en de ambitie, maar negatief over de invoering op deze wijze. Het kabinet maakt zich met name zorgen over de gevolgen voor de uitvoering, en stelt voor om eerst ervaring op te doen met het Pijler 2-systeem.

Het kabinet beoordeelt de proportionaliteit van het voorstel voor een overgangssysteem over dewinsttoerekening negatief. Volgens het kabinet bestaat er onduidelijkheid over de belastingopbrengsten en de technische uitwerking van het overgangssysteem, en gaat het voorstel op dit punt verder dan noodzakelijk.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze samenvatting is in bewerking.


Behandeling Raad

Op 24 oktober 2023 schreven de minister en de staatssecretaris van Financiën in hun antwoord op vragen van de Tweede Kamer dat de echte discussies in de Raad over het Befit-voorstel naar alle waarschijnlijkheid op zijn vroegst in 2024 zullen starten (22.112, 3816).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen