Implementatiewetten energie-richtlijnen aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 9 juni twee wetsvoorstellen aangenomen die de implementatie van twee Europese richtlijnen op het gebied van energie betreffen. Twee moties die tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen waren ingediend, zijn verworpen. Eén motie is door de indiener aangehouden. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD, SGP, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van FVD, PVV en Fractie-Otten stemden tegen de wetsvoorstellen.

Het eerste wetsvoorstel betrof de Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas, het tweede wetsvoorstel gaat over de Implementatie richtlijn energie-efficiëntie.

Wijziging Gasrichtlijn

Tijdens het debat op dinsdag 2 juni sprak FVD-senator Van der Linden sprak zijn zorgen uit over dit wetsvoorstel, met name over de verborgen extra kosten die mogelijk met de aardgastransitie zijn gemoeid. Hij stelde vast dat 'niet uitgesloten is dat daarmee Nederlands belastinggeld wordt aangewend om in het buitenland woningen aan het aardgas te koppelen, terwijl het beleid in Nederland er momenteel op gericht is om miljoenen uit te geven om woningen van het aardgas af te halen.'

Volgens Van der Linden zal de directe steun van de Europese Unie (EU) aan steenkool- en koolstofarme regio's binnen de EU in rekening worden gebracht bij de Nederlandse huishoudens. De FVD-senator diende een motie in die de regering verzoekt om aan de Europese Commissie te laten weten dat de Nederlandse belastingbetaler op geen enkele manier wenst op te draaien voor kosten in het buitenland. Bij aanvang van de stemmingen op 9 juni liet senator Van der Linden weten dat hij de motie aanhoudt.

Richtlijn energie-efficiëntie

PVV-senator Faber deed de richtlijn af als 'klimaatwaanzin'. Er is volgens Faber niets mis met het besparen van energie. Iedereen snapt dat huisisolatie beter is, aldus Faber. Met deze richtlijn wordt het volgens haar echter niet inzichtelijk hoe hoog de doorleveringskosten van het warmte-koude-net, die worden doorbrekend door de verhuurder aan de huurder, zullen zijn. Volgens minister Wiebes zijn huurders zijn beschermd door de huurwet, maar volgens Faber is daarin niet het verschil is tussen warmte en koude opgenomen.

Zij diende twee moties in. De eerste motie verzoekt de minister om het weergeven van de doorleveringskosten van warmte/koude, in rekening gebracht door de verhuurder, verplicht te stellen op de factuur. De tweede motie verzoekt de minister om enkel toe te staan dat redelijk gemakte doorleveringskosten van de verhuurder aan de huurders in rekening gebracht mogen worden. Beide moties zijn verworpen.

Over de wetsvoorstellen

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

Met dit voorstel wordt Europese wetgeving geïmplementeerd in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het gaat om een richtlijn over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, en over verordeningen over de oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, over risicoparaatheid in de elektriciteitssector, over de interne markt voor elektriciteit, en over maatregelen om de gasleveringszekerheid veilig te stellen.

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

Doel van de wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening en is voor de Europese Commissie een centraal element in de toekomstige besluitvorming over investeringen in de Europese energie-infrastructuur. Deze richtlijn schrijft maatregelen voor om het energieverbruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen en bevat eisen met betrekking tot energiemeters voor verwarming, koeling of warm water voor huishoudelijk gebruik.


Deel dit item: