35.292

Implementatie richtlijn energie-efficiëntieDoel van de wijzigingsrichtlijnPDF-document is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005.

Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening en is voor de Europese Commissie een centraal element in de toekomstige besluitvorming over investeringen in de Europese energie-infrastructuur. Deze richtlijn schrijft maatregelen voor om het energieverbruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen. en bevat eisen met betrekking tot energiemeters voor verwarming, koeling of warm water voor huishoudelijk gebruik.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten en PVV.

De tijdens het plenaire debat ingediende motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) over het verplicht stellen van doorleveringskosten van warmte/koude op de factuur (EK, G) is op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, Fractie-Otten en OSF stemden voor.

De tijdens het plenaire debat ingediende motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) over het in rekening brengen van doorleveringskosten aan huurders (EK, H) is op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, SGP, FVD en Fractie-Otten stemden voor.

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer binnen twee maanden plenair worden behandeld (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

27 september 2019

titel

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

31