Het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020Op 2 december 2013 bereikte de Raad van de Europese Unie een akkoord nadat de Europese Commissie en het Europees Parlement al eerder overeenstemming bereikten over het meerjarig financieel kader (MFK) voor de EU van 2014 tot het jaar 2020. Het MFK maakt onderdeel uit van de EU-begrotingsstelsel en is vastgelegd in een verordeningPDF-document. De jaarlijkse maximumbedragen voor EU-uitgaven zijn vastgesteld op het gebied van vastleggingskredieten (959,99 miljard euro) en betalingskredieten (908,40 miljard euro). In 2016 is er de mogelijkheid om het MFK te herzien en dient er een tussentijdse evaluatie plaats te vinden.


Eerste Kamer

De commissies Financiën en Europese Zaken bespraken op 27 september 2016 de Commissiemededeling over de tussentijdse evaluatie van de herziening van het MFK (COM(2016)603). De commissies hebben de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

Op 12 juli 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken mede namens de minister van Financiën een brief aan de Eerste Kamer met een bijlage over de Nederlandse inbreng voor de tussentijdse evaluatie voor het Meerjarig Financieel Kader.

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen gehouden op 8 maart 2016 hebben verschillende leden gerefereerd aan de Europese begrotingscyclus. 


Nederlandse regering

Op 21 juni 2017 diende het Tweede Kamer lid Hijink een motie in (21.501-20, 1243) waarin de regering werd verzocht om te laten onderzoeken welk bedrag Nederlandse overheden jaarlijks kwijt zijn aan de uitvoeringskosten van de EU-begroting. Op 13 juli 2018 stuurde de Minister van Financiën een brief waarin de uitvoeringskosten van de kalenderjaren 2014 t/m 2017 van de EU-fondsen wordt weergeven.

Op 30 mei 2016 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de samenvatting en resultaten van de high-level conferentie in januari, de informele raad voor Algemene Zaken van 11 en 12 april en de informele bijeenkomst van de Ecofinraad op 22 en 23 april in een rapportPDF-document gepresenteerd. 

Op 28 januari 2016 vond in Amsterdam een conferentie over het Meerjarig Financieel KaderPDF-document plaats in het kader van het EU-voorzitterschap waarvoor parlementsleden, leden van de Europese instellingen en experts uit de EU-lidstaten uitgenodigd waren. Tijdens de conferentie is gesproken over het lastig te definiëren begrip 'Europese toegevoegd waarde', de flexibiliteit van het budget en subsidiariteit.

De Nederlandse regering heeft al aan het begin van haar EU-voorzitterschap oog voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en geeft in de Voorzitterschapseditie van de Staat van de Unie d.d. 16 november 2015 aan dat zij vooruit kijkt 'naar de periode ná 2020'. Slowakije zal als opvolgend EU-voorzitter de behandeling van de herziening van het MFK voortzetten.


Behandeling Raad


Europees Parlement

Op 21 februari 2018 publiceerde het Europees Parlement een analyse (PE 615.644PDF-document) over de betrokkenheid van de Europese Raad bij het MFK 2014-2020. Daarnaast geeft het document een vooruitblik op het MFK 2021-2027.

De begrotingscommissie van het Europees Parlement (BUDG) besloot 27 maart 2017 om in te stemmen met de herziening van het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020. Op 5 april 2017 stemt het gehele Europees Parlement naar verwachting in met het voorstel. 

Op 22 maart 2017 heeft de begrotingscommissie van het Europees Parlement (BUDG) haar conceptaanbevelingPDF-document gegeven over de conceptverordening van de Raad tot wijziging van het MFK kader voor 2014-2020.

In december 2016 heeft het Europees Parlement een briefingPDF-document uitgebracht over de tussentijdse herziening van het MFK.

Het Europees Parlement heeft op 20 november 2016 gedebatteerd over de herziening van het MFK.

Op 25 oktober 2016 is een debat gevoerd in het Europees Parlement over de tussentijdse herziening van het MFK. Op 26 oktober 2016 heeft het Europees Parlement een resolutiePDF-document hierover aangenomen.

Het Europees Parlement organiseerde op 7 en 8 september 2016 een interinstitutionele conferentie over de toekomstige financiering van het EU budget. Hierbij zijn ook enkele leden van de Eerste Kamer aanwezig geweest.

Op 5 juli 2016 is in het Europees Parlement gedebatteerd over het rapport ter voorbereiding op de herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020PDF-document.

Het Europees Parlement heeft op 1 juli 2016 een korte briefingPDF-document uitgebracht over de tussentijdse herziening van het MFK voor 2014-2020.

Op 25 april 2016 presenteerden de rapporteurs van de commissie BUDGET van het Europees Parlement een ontwerprapport over de herziening van het MFKPDF-document. De verwachting is dat dit rapport voor het einde van de zomer afgerond wordt.

Op 14 november 2013 heeft het Europees Parlement een briefingPDF-document over het MFK van 2014-2020 uitgebracht.


Europese Commissie

Op 14 september 2016 presenteerde de Europese Commissie een mededeling over de tussentijdse herziening van het MFK voor 2014-2020 tegelijkertijd met enkele andere voorstellen gerelateerd aan het MFK:

 • Commissiemededeling over de tussentijdse herziening van het MFK 2014-2020 ''EU budget met focus op resultaten'' - COM(2016)603
 • Voorstel voor een verordening tot bepaling van een MFK voor de jaren 2014-2020 - COM(2016)604
 • Voorstel voor een verordening over de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie - COM(2016)605
 • Voorstel voor een amendement van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 over budgettaire discipline, samenwerking op het gebied van budgettaire zaken en financieel management - COM(2016)606
 • Voorstel voor een besluit over de mobilisatie van de marge voor onvoorziene uitgaven - COM(2016)607

Op 30 juni 2016 heeft de Europese Commissie vier voorstellen gepubliceerd in het kader van het MFK:

 • 1. 
  Commissiemededeling over een technische aanpassing aan het financeel kader voor 2017 in lijn met de bewegingen in het BNI en de aanpassing van het cohesiebeleid - COM(2016)311
 • 2. 
  Voorstel voor een besluit over het gebruik van het Solidariteitsfonds van de EU om een voorschot te leveren voor het EU-budget voor 2017 - COM(2016)312
 • 3. 
  Voorstel voor een besluit over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument om directe budgettaire maatregelen te kunnen nemen om de voortdurende migratie-, vluchtelingen- en veiligheidscrisis aan te pakken - COM(2016)313
 • 4. 
  Voorstel voor een besluit over het gebruik van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 - COM(2016)314

Op 31 mei 2016 is de definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 1PDF-document van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 gepubliceerd in het publicatieblad van de EU.

De Europese Commissie heeft op 26 mei 2016 een roadmapPDF-document uitgebracht over de tussentijdse evaluatie van de Connecting Europe Facility (CEF). CEF Transport is de opvolger van het Trans-Europese transport netwerk programma (TEN-T), dat TEN-T en onder andere het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van financiering voorzag. De tussentijdse evaluatie kan gebruikt worden als input voor de tussentijdse evaluatie van het MFK en het nieuwe MFK vanaf 2018.


Alle bronnen