Voor 1833Tegen 652

 • Voor
  7 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348)
 • Tegen
  7 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten (35.871, D)
 • Voor
  7 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)
 • Voor
  7 maart 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (EK 36.259 C)
 • Voor
  21 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36.166)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (36.174)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen (36.281)
 • Tegen
  14 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de economische situatie van kleine ondernemers (35.335, J)
 • Voor
  14 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon (35.335)
 • Voor
  14 februari 2023 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang (36.177)
 • Voor
  14 februari 2023 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer (36.184)
 • Tegen
  7 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisis (36.183)
 • Voor
  7 februari 2023 (Hamerstuk)
  Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35.915)
 • Voor
  7 februari 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor OCW met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (EK 35.920 E)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (36.200 XVI, K)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long-covid (36.200 XVI, L)
 • Voor
  24 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders (35.851)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36.065)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake energietoeslag lage inkomens (36.211)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (36.212)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 A)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 B)
recentere stemmingen