Verslag van de vergadering van 17 mei 2022 (2021/2022 nr. 28)

Aanvang: 13.31 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (35759);
  • het wetsvoorstel Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) (35880);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg) (35995);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen) (36000);
  • het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022 inzake coronamaatregelen (36010);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting) (36025).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? De heer Otten.

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter, onze fractie verlangt aantekening bij beide suppletoire begrotingen van VWS, wegens de financiële problemen daar.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

De leden van de fractie van Fractie-Otten wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022 inzake coronamaatregelen (36010) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van Fractie-Otten wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting) (36025) te hebben kunnen verenigen.

Wenst een van de andere leden aantekening? Dat is niet het geval.

Thans is aan de orde de stemming. Op verzoek van de initiatiefnemers hebben de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht om de vandaag geagendeerde stemming over het initiatiefvoorstel-Raemakers/Van Meenen over het bevorderen van de keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma (35049) een week aan te houden in verband met de aangekondigde indiening van een novelle. Ik stel de Kamer voor de stemming over het initiatiefvoorstel van de stemmingslijst af te voeren. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden motie van het lid Teunissen c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van belastingverdragen van Nederland met derde landen (35572, letter R) met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde zou de motie na vandaag van rechtswege vervallen. Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.

Dan is aan de orde het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden motie van het lid Nicolaï c.s. over het slavernijverleden (35300-VI, letter Y) met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde zou de motie na vandaag van rechtswege vervallen. Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.

Dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.