Verslag van de vergadering van 4 april 2023 (2022/2023 nr. 25)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het voorstel tot vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken Eerste Kamer 2023 met een aangevulde toelichting (CLIII, letter B);
  • het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2021) (36268);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders) (36231);
  • de brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 4 april 2023 houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Kaapverdië tot het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (32317, letter OA).

Het voorstel, de wetsvoorstellen en het advies worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Het laatstgenoemde hamerstuk is toegevoegd na instemming door de commissie I&A/JBZ vanochtend, dit in verband met de 15 dagentermijn die loopt tot 8 april 2023.

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.