Verslag van de vergadering van 18 april 2023 (2022/2023 nr. 27)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gerectificeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80) (36053);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (36179);
  • het wetsvoorstel Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule (36283).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Buitenlandse Zaken, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Ik heb begrepen dat de heer Janssen het woord wenst over het aanhouden van de stemming over de motie 35824, letter H. Ik geef het woord aan de heer Janssen voor een korte toelichting.

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, dank u wel. Op de agenda staat de motie-Gerkens voor stemming. Collega Gerkens is vandaag wegens ziekte afwezig, vandaar dat ze het verzoek heeft gedaan of ik wil vragen om de motie aan te houden. Ze wil de motie wijzigen, maar waarschijnlijk op een dusdanige manier dat een derde termijn nodig zou zijn. Ze vraagt geen uitstel van stemming, maar slechts om een derde termijn en om de motie aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Kan de Kamer zich vinden in het verzoek om een derde termijn? Dat is het geval. Dan stel ik voor deze derde termijn op een nader te bepalen datum te houden en aansluitend over de motie te stemmen. Aldus besloten.