Verslag van de vergadering van 21 november 2023 (2023/2024 nr. 8)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters d.d. 15 november 2023 met een voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023 (CLX, A).

Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De brief staat op de agenda van de Kamer.

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst over het aanhouden van twee moties. Ik geef het woord aan de heer Van Rooijen voor een korte toelichting.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Onze fractie wil de moties met de letters F en K (36350-IX, 36350-XV) aanhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (36350-IX, 36350-XV, letter F) en zijn gewijzigde motie (36350-IX, 36350-XV, letter K) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.