Verslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) (36157).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan wachten we nog even tot ook de regering aanwezig is, want dat is natuurlijk wel gebruikelijk bij dit soort belangrijke momenten.

Verlangt iemand aantekening bij het wetsvoorstel? De heer Baumgarten namens JA21.

De heer Baumgarten i (JA21):

Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn fractie wenst graag aantekening bij wetsvoorstel 36157, Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baumgarten. Wenst een van de andere leden aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van JA21 wordt conform artikel 88 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) (36157) te hebben kunnen verenigen.