36.157

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelastingDit wetsvoorstel implementeert gedeeltelijk EU-richtlijn 2021/2101PDF-document betreffende de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren. Deze richtlijn wijzigt de EU-richtlijn 2013/34/EUPDF-document en herschikt de bestaande delegatiegrondslagen voor regelgeving over het bestuursverslag en andere verslagen in Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zal in de toekomst slechts een algemene maatregel van bestuur nodig zijn om richtlijnen zoals de onderhavige sneller te implementeren.

Met dit voorstel wordt de transparantie van de betalingen van winstbelasting die multinationals wereldwijd verrichten, bevorderd. Het voorstel verplicht de moederonderneming van multinationals met meer dan €750 miljoen geconsolideerde inkomsten om jaarlijks een afzonderlijk verslag over de winstbelasting op te stellen en openbaar te maken. Op zichzelf staande ondernemingen met meer dan €750 miljoen inkomsten zijn hiertoe ook verplicht. Daarnaast moeten middelgrote en grote dochterondernemingen in de EU, waarvan de moederonderneming niet onder het recht van een EU-lidstaat valt, een verslag openbaar maken over de winstbelasting van de hele groep. Ten slotte moeten in de EU gevestigde bijkantoren van niet onder het recht van een EU-lidstaat vallende multinationals een verslag over de hele groep openbaar maken als het bijkantoor een netto-omzet van €12 miljoen of meer heeft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en PVV.

Tegen: JA21, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig: BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 december 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van JA21 is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2022

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel F en onderdeel 1 van onderdeel H zijn van toepassing op verslagen inzake de winstbelasting die zijn opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 22 juni 2024.
  • 3. 
    Artikel II is van toepassing op het opnemen van informatie in het bestuursverslag, het opstellen en openbaar maken van een afzonderlijk jaarlijks verslag en het opstellen en openbaar maken van een of meer daarmee samenhangende verklaringen, die betrekking hebben op boekjaren die aanvangen op of na 22 juni 2024. Artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van artikel II blijft van toepassing op verslagen over betalingen aan overheden die betrekking hebben op boekjaren die ten laatste zijn aangevangen vóór of op 21 juni 2024.

Documenten

23