CXLVI

Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgevingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties van de Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt de brief van de minister van BZK ter aanbieding van (reactie op) eerste voortgangsrapportage van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme (EK 30.950 / CXLVI, A met bijlagen) nadat er meer duidelijk is over de behandeling van deze brief door de Tweede Kamer. Als de behandeling in de Tweede Kamer langer op zicht laat wachten, dan zal de commissie de brief opnieuw bespreken.

Aanbieding rapport

De Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving heeft op 14 juni 2022 het rapport Gelijk recht doen: Een parlementair onderzoek naar de mogelijkheden van de wetgever om discriminatie tegen te gaan (EK, X met bijlagen) uitgebracht. De Kamer heeft bij brief van 7 juli 2023 de kabinetsreactie op het onderzoekrapport 'Gelijk recht doen' ontvangen.

De plenaire behandeling van het rapport door de Eerste Kamer vond plaats op 13 september 2022. Tijdens dit debat is de motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK, Y) ingediend. Deze motie is door de Eerste Kamer op 27 september 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA, VVD, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 4 april 2023 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 3 april 2023 over de voortgang van de kabinetsreactie op het rapport (EK, Z met bijlage) besproken. De motie-Rosenmöller had de regering verzocht te reageren op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inclusief de daarover gevoerde gedachtewisseling.

De commissie hield op 16 mei 2023 een mondeling overleg (1 uur en 20 miniuten) (EK CXLVI, AA) met de minister van BZK over de bouwstenen voor een kabinetsreactie op het rapport en het rapport zelf. De commissie beschouwt dit mondeling overleg als een tussenstap in afwachting van de definitieve kabinetsreactie en de gedachtewisseling daarover.

De Voorzitter van de Eerste Kamer de Staten-Generaal heeft de Kamer bij brief van 24 mei 2023 geïnformeerd over de uitwerking van diverse moties met betrekking tot het functioneren van de Kamer naar aanleiding van de POC, de werkgroep zelfevaluatie toeslagenaffaire, het AI-debat en het debat over de Staat van de Rechtsstaat (EK CXLVIII / CXLVI, F).

De commissie heeft op 23 mei 2023 een openbaar gesprek met de voorzitter en de secretaris van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme gevoerd. Daarbij kwamen het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie aan de orde.

Hoofdrapport, deelrapporten, samenvatting, Engelse samenvatting

Openbare gesprekken

De openbare gesprekken van de onderzoekscommissie vormen de sleutelfase in het onderzoek. Dit middel biedt de Eerste Kamer conform het Reglement van Orde de mogelijkheid 'personen te horen van wier oordeel zij kennis wenst te nemen'. Voor deze gesprekken worden uitvoerders met praktijkervaring, wetenschappers en belangenbehartigers van de vier domeinen van het onderzoek - arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie -uitgenodigd. Het doel is om over de geselecteerde discriminatie-problemen te spreken om zo te leren van ieders ervaringen. Naast de vier domeinen zijn er ook gesprekken waarin de meer domein overstijgende onderwerpen aan bod komen, deze gesprekken zijn samengevat onder de noemer 'Algemeen'.

De gesprekken zijn openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen alleen te volgen via de livestream van de Eerste Kamer. De gesprekken vinden plaats op maandag en vrijdag in de periode van 4 tot en met 25 februari 2022.

Klankbordgroep

Op dinsdag 7 december 2021 heeft de commissie voor het eerst gesproken met de klankbordgroep. Zowel de deskundigheid van de leden van de klankbordgroep is waardevol voor het onderzoek als het aan de orde stellen van het perspectief van mensen die door discriminatie geraakt worden. De klankbordgroep bestaat uit vier personen, te weten:

  • Amma Asante: zij is bestuurder en voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en senior onderzoeker bij Movisie en bij Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), tevens is zij een oud TK-lid voor de PvdA (september 2016 tot 21 maart 2017);
  • Hanneke Felten: zij is een senior onderzoeker en projectleider bij Movisie en bij Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS);
  • Joop Schippers: hij is werkzaam als econoom in het hoger onderwijs met als specialisatie ongelijkheid op de arbeidsmarkt;
  • Josse de Voogd: hij is zelfstandig onderzoeker en publicist ruimte, politiek en samenleving en oud-medewerker Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (2010-2011).

Deskundigenbijeenkomsten

De onderzoekscommissie heeft besloten een aantal deskundigenbijeenkomsten te organiseren, met het oog op deskundigheidsbevordering van de commissie en aanscherping van de vier te onderzoeken casus.

De eerste bijeenkomst (25 mei 2021) ging over de werking van het ketenmodel dat aan de basis ligt van het gehele onderzoek. Tijdens de andere vier bijeenkomsten kwamen de verschillende sectoren van het onderzoek aan bod: arbeidsmarkt (1 juni 2021), onderwijs (15 juni 2021), sociale zekerheid (22 juni 2021) en politie (29 juni 2021).

De woordelijke verslagen van de deskundigenbijeenkomsten treft u hieronder aan:

De videoverslagen treft u hieronder aan:


Kerngegevens

begonnen

23 maart 2021

titel

Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

schriftelijke voorbereiding


Documenten

47