Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 januari 2018
1.
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van 4 december 2017 inzake de tweede overall rapportage sociaal domein (34775 VII, A en bijlagen)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en GroenLinks (Ganzevoort).

2.
Toezegging T02378 - Monitoren belasting proefpersonen en werkdruk METC's

Brief van de minister van VWS van 12 januari 2018 (33508, H)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

3.
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over dit onderwerp. De conceptbrief wordt op 6 februari 2018 ter bespreking geagendeerd.

4.
Toezegging T02498 - Toezending kabinetsreactie op WRR-rapport 'Weten is nog geen doen'

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK van 22 januari 2018

De commissie neemt kennis van de brief van 22 januari 2018. De kabinetsreactie zal desgewenst betrokken worden bij de plenaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506) op 30 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer