Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten (EK 32.769 / 33.966, F)In deze motie wordt de regering verzocht alsnog in de uitvoeringsregeling op te nemen dat de uitzondering op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten, die gemaakt wordt ten aanzien van grond in eigendom van corporaties, ook gaat gelden voor grond die zij op basis van voortdurende erfpacht bezitten.ingediend

10 maart 2015

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 17 maart 2015 aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 22 september 2015 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 augustus 2015 (EK 32.769 / 33.966, I) over de markttoets ten aanzien van erfpachtgrond voor kennisgeving aangenomen. De commissie was in overleg getreden met de minister naar aanleiding van zijn brief van 19 juni 2015 (EK 32.769 / 33.966, H) over het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV). Met die brief had de minister gereageerd op de onderhavige motie.