Motie-Gerkens (SP) c.s. over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving (EK CVIII, E)In deze motie wordt de regering verzocht het Rathenau Instituut te vragen een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving.ingediend

23 september 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014.De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), voor Veiligheid en Justitie (V&J), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Economische Zaken (EZ) hebben op 17 maart 2015 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK/AZ) over de uitvoering van de motie-Gerkens (EK CVIII, P). besproken. Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg wordt ambtelijk na gegaan met welke partners de minister in overleg is over de voorbereiding van de adviesaanvraag uit de motie-Gerkens.

De Eerste kamercommissies voor I&A/JBZ en voor V&J bespreken op 14 februari 2017 de brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2017 ter aanbieding van het rapport Opwaarderen :  Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving ter uitvoering van deze motie (EK CVIII, R met bijlage).