Motie-Linthorst (PvdA) c.s. over onderzoek naar de financiële situatie van ouders met kinderen op het mbo (EK 31.325, F)In deze motie wordt de regering verzocht om de specifieke situatie van ouders met kinderen op het mbo nader te onderzoeken op financiële gelijkwaardigheid in de bijdrage aan studiekosten met ander voortgezet onderwijs en de Kamer over de uitkomsten daarvan na de zomer te informeren en bij gebleken ongerechtvaardigde verschillen voorstellen te doen deze op te heffen.ingediend

27 mei 2008

afhandeling

27 mei 2008

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en D66 stemden tegen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapbeleid bespreekt op 9 september 2008 de brief van de staatssecretaris van OCW van 5 september 2008 (EK 31.325, G en bijlage) met een reactie op de motie.