Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. inzake het verplicht stellen van de weidegang (EK 33.979, H)In deze motie wordt de regering verzocht weidegang verplicht te stellen in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, uitgaande van vrije uitloop van het melkvee, voor zover dit werkelijk mogelijk isingediend

16 december 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door