Senaat heeft hele kluif aan splitsing energiebedrijven13 november 2006

De Eerste Kamer heeft vanavond een extra avondvergadering ingelast om voldoende vergaderruimte te scheppen voor een debat met minister Wijn van Economische Zaken over de splitsing van energiebedrijven met als doel de levering van stroom en gas ook in de toekomst veilig te stellen. Het debat over de energiesector in de senaat wordt dinsdag 14 november 2006 afgewisseld met een eveneens diepgravend debat met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat over de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier.

'Splitsingswet'

In de schriftelijke voorbereiding op het debat over de energiesector heeft de senaat tweemaal een voorlopig verslag uitgebracht. In zijn antwoord op het nader voorlopig verslag verzet minister Wijn in zijn nadere memorie van antwoord zich tegen wat is gaan heten 'splitsing' van energiebedrijf door het beheer van gasleidingen en elektriciteitsnetten los te maken van de energiebedrijven die gas en elektra leveren. Het gaat niet om de splitsing, betoogt minister Wijn, maar om efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Netbeheer onafhankelijk

De minister constateert dat voor privatisering van nog geïntegreerde energiebedrijven geen politiek draagvlak is in Nederland. Juist omdat de Nederlandse bedrijven te klein zijn en in Europees verband naar allianties met andere Europese energiebedrijven streven, vindt Wijn het van groot belang dat het netbeheer 'onafhankelijk' van de energielevering kan gaan gebeuren. De bedoeling is nu om de regionale geïntegreerde energiebedrijven te splitsen en het beheer van de netten van 110 en 150 kilovolt over te dragen aan het landelijke hoogspanningsnet.

PKB Ruimte voor de rivier

Bij de PKB Ruimte voor de rivier gaat het om een duurzaam antwoord op de wateroverlast die van tijd tot tijd optreedt doordat rivieren buiten hun oevers treden, zoals in 1995 toen uit voorzorg 250.000 mensen en één miljoen dieren moesten worden geëvacueerd, omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Maatregelenpakket

De PKB bestaat uit een maatregelenpakket van ongeveer veertig maatregelen. Voor deze maatregelen zijn locatie en het type maatregel (zoals dijkteruglegging, uiterwaardvergraving) vastgelegd. Nadere uitwerking op maatregelniveau, via het uitvoeren van planstudies, vindt plaats na vaststelling van de PKB. De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op 2,2 miljard euro.

Ruimtelijke reserveringen

Anticiperend op de gevolgen van toekomstige klimaatverandering, zijn in de PKB daarnaast ongeveer tien gebieden ruimtelijk gereserveerd, waar mogelijk op de lange termijn maatregelen nodig zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de komende tien jaar in deze gebieden grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden


Deel dit item: