Subsidie op koopwoningen helpt starters22 november 2006

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 november wetsvoorstellen aangenomen (29.917 en 30.837) die het makkelijker maken voor starters op de woningmarkt een huis te kopen als zij een betrekkelijk laag inkomen hebben door middel van overheidssubsidie. Vanaf 1 januari 2007 krijgen vijfhonderd starters kans om deze subsidie te verwerven als hun inkomen lager is dan 37.000 euro per jaar. In de komende vijf jaar komen er telkens vijfhonderd starters met subsidie bij. Uiteindelijk zal de regering per jaar 60 miljoen euro aan koopsubsidie gaan uitbetalen is de verwachting.

Initiatief

Het initiatief voor de koopsubsidie is in 1999 genomen door de Tweede Kamerleden Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD) en Van Bochhove (CDA). Na het vertrek van Duivesteijn uit de Kamer is zijn plaats ingenomen door zijn partijgenote Verdaas. De oorspronkelijke Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) die in 2001 in werking was getreden is door aanneming door de Eerste Kamer van twee wijzigingen een kaderwet geworden. De indieners hadden aanpassingen voorgesteld omdat de wet te rigide was en daardoor tot weinig resultaat had geleid: in drieëneenhalf jaar waren circa 650 koopsubsidies verstrekt.

Aandrang

Na aandrang vanuit de gehele Eerste Kamer zal de regering bij de uitvoering van de aangepaste BEW via een Agemene Maatregel van Bestuur nadrukkelijk de mogelijkheid openen dat corporaties hun huurhuizen 'onder voorwaarden' verkopen aan bestaande huurders. Daarmee wordt een inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van de kopers. Zo moeten zij bijvoorbeeld als zij van hun huis af willen het eerst weer aan de corporatie te koop aanbieden.

Motie

Deze inperking van het eigendomsrecht gebeurt naar het oordeel van mevrouw Meindertsma (PvdA) in het belang van de koper zelf. Mevrouw Meindertsma sprak namens alle fracties in de senaat. Zij verwees naar een motie van 5 december 2000 waarin de Eerste Kamer er al op had aangedrongen om te komen tot beperking van risico's voor potentiële kopers zonder eigen vermogen en met een laag inkomen. Daarom zouden er mogelijkheden moeten komen tussen koop en huur.

Toezegging

Na de toezegging van minister Winsemius dat hij er naar streeft om de koopsubsidie vooral ook te willen inzetten in oude wijken van grote steden toonde mevrouw Meindertsma zich namens vrijwel de gehele senaat tevreden. Zij denkt dat het nu mogelijk wordt om dit instrument te laten bijdragen aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden in de oude wijken. Zij verwees naar een onderzoek dat heeft uitgewezen dat 22% van kopers van huizen in oude wijken zou zijn verhuisd als zij niet de mogelijkheid hadden gekregen hun huurhuis te kopen.

Tegen

De SP-fractie liet aantekenen tegen de voorgestelde koopsubsidie te zijn. Volgens woordvoerder Van Raak ligt de inkomensgrens om in aanmerking te komen te hoog en zou de overheidssubsidie beter voor andere doelen gebruikt kunnen worden, als bijvoorbeeld onderwijs.


Deel dit item: