Gewijzigde motie-Baarda (CDA) c.s. inzake een tussenvorm van koop en huur (EK 25.309, nr. 46e)In deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een uitwerking van de algemene maatregel van bestuur, genoemd in artikel 22 van het wetsvoorstel, in die zin dat er mogelijkheden komen voor tussenvormen van koop en huur.ingediend

5 december 2000

afhandeling

5 december 2000

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door