Senaat stemt in met Wet inrichting landelijk gebied5 december 2006

De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 december 2006 het wetsvoorstel over de inrichting van het beheer van het landelijke gebied aangenomen. De Wet inrichting landelijk gebied bevat een integraal kader waarmee het gebiedsgerichte beleid van de overheid effectief en efficiënt kan worden gerealiseerd en adhocconstructies niet meer nodig zijn. De provincies krijgen een regierol bij het aansturen van de uitvoerders van de landinrichting.

Verheldering

In het debat met minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit drongen PvdA-senator Rabbinge en CDA-woordvoerder Walsma aan op verheldering van de rolverdeling tussen provinciale staten en gedeputeerde staten. Volgens minister Veerman van LNV bepalen provinciale staten het kader van de landinrichting en opereren gedeputeerden binnen dit kader.

Activerend en stimulerend

De drie linkse fracties verlangen een activerend en stimulerend overheidsbeleid. Een passief en volgend beleid wijzen zij af. Ook verwerpen zij de voortdurende competentiestrijd tussen rijk en provincies o.a. over de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur en de robuuste verbindingszones tussen natuurgebieden. Minister Veerman zei dat de problemen kunnen worden opgelost door goede afspraken te maken in bestuursovereenkomsten.

Agrarisch natuurbeheer

Senator Walsma vroeg en kreeg aandacht voor het agrarische natuurbeheer. Volgens minister Veerman krijgt dit alle ruimte. De minister was het niet eens met de fracties van SGP en ChristenUnie dat de nieuwe wet niet voorziet in beheer. Dat is volgens hem impliciet wel het geval. De minister verdedigde tegenover deze fracties de opvatting dat bij schadevergoeding 'billijkheid' de leidraad is. SGP en CU hadden gevraagd om 'volledige schadevergoeding'.

Provincies klaar

Namens de VVD-fractie zei senator Van Heukelum dat de Wet inrichting landelijk gebied van 'eminent belang' is. Van Heukelum wees erop dat het rijksbudget 3,2 miljard euro omvat dat voornamelijk via de provincies zal worden besteed. Hij vroeg nog wel of de provincies wel klaar zijn voor hun nieuwe taak. De minister zei dat dit het geval is.


Deel dit item: