Senaat behandelt PKB Ruimte voor de rivier15 december 2006

Op de laatste vergaderdag in 2006 behandelt de Eerste Kamer dinsdag 19 december nog twee wetsvoorstellen. Het debat over de PKB Ruimte voor de rivier met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wordt ook afgerond, maar nu met de deze week teruggekeerde staatssecretaris Schultz van Haegen. Na deze vergadering begint het kerstreces. Dat duurt tot dinsdag 16 januari 2007.

Onderbreking

De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier anticipeert op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en biedt oplossingen voor gebieden waar hoge waterstanden dreigen. Enige weken geleden onderbrak de senaat het debat, omdat er onduidelijkheden waren over een voorziene 'bypass' van de IJssel en er een welles-nietes-impasse ontstond over wat nu precies in de stukken van de regering staat over de instroom van water via de Rijn bij Lobith. Minister Peijs beloofde daarop 'kristalheldere' verduidelijkingen, zodat het debat later kon worden hervat.

Aanpassingen Mediawet

Dinsdag komt het wetsvoorstel aan de orde dat de Mediawet op enkele onderdelen aanpast om bezuinigingen door te voeren, o.a. op de rijksomroepbijdrage. De naam van het Bedrijfsfonds voor de Pers wordt gewijzigd in Stimuleringsfonds voor de Pers. Met deze naamsverandering wil de regering aangeven dat naast de sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bestaande taak om tijdelijke financiële steun te bieden aan noodlijdende persorganen het fonds een stimulerende rol moet spelen bij de modernisering en vernieuwing van het perslandschap.

Archeologische monumentenzorg

Tot slot behandelt de senaat dinsdag een wetsvoorstel dat de bescherming van het archeologische erfgoed regelt. Het is de uitwerking voor Nederland van een Europees verdrag over dit onderwerp. De regering wil de archeologische monumentenzorg een zichtbare plaats in de samenleving geven door een relatie te leggen met de ruimtelijke ordening.


Deel dit item: