Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Modernisering scholen stuit op verzet in senaat2 juli 2008

Het wetsvoorstel over modernisering en vereenvoudiging van regels in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) (31.310) is dinsdag 1 juli 2008 op verzet gestuit bij een deel van de Eerste Kamer. Alleen de fracties van CDA en VVD lieten zich door staatssecretaris Van Bijsterveldt overtuigen en kondigden aan volgende week voor het wetsvoorstel te stemmen. De fracties van PvdA en SP dreigen tegen te stemmen. De andere fracties namen niet aan het debat deel.

Mevrouw Linthorst wierp namens de fracties van PvdA en D66 de vraag op of door het wetsvoorstel de macht niet teveel verschuift naar de schoolbesturen, doordat de rol van gemeenten bij de opstelling en uitvoering van het Regionaal Plan Onderwijs (RPO) wordt gemarginaliseerd. Geen macht zonder tegenmacht, zei mevrouw Linthorst. Volgens PvdA en D66 is het machtsevenwicht straks ver te zoeken. Een meerderheid van schoolbesturen zou een enkele school buiten de boot kunnen laten vallen, zonder dat er een beroepsmogelijkheid is. Geef de gemeenten een taak als procesbegeleider, adviseerde mevrouw Linthorst.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wees erop dat de rol van de gemeenten in het proces vooral ligt bij de uitvoering van de huisvestingsverordening. Bovendien verplicht een amendement (TK 31.310 nr. 17)PDF-document in de wet de schoolbesturen tot een op overeenstemming gericht overleg met de gemeente. Dit amendement is in de wet gekomen op voorstel van het Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA). Zijn partijgenoten in de Eerste Kamer oordeelden dat dit onvoldoende is om het machtsevenwicht tussen gemeenten en schoolbesturen te herstellen.

Mevrouw Ten Horn van de SP-fractie zei dat gemeenten wel voor de bekostiging van huisvesting opdraaien, maar geen advies- en instemmingsrecht meer hebben bij de opstelling van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Waarom geldt hier niet: Wie betaalt, bepaalt? vroeg mevrouw Ten Horn.

Mevrouw Dupuis van de VVD-fractie sneed de vraag aan of er grenzen zijn aan de ruimte die scholen krijgen tot het doen van het oprichten van nevenvestigingen. Dat is een belangrijke vraag omdat het hier gaat om het publieke belang van goed gespreid onderwijs in de gemeenten, zei mevrouw Dupuis.

Mevrouw Goyert van de CDA-fractie sprak de verwachting uit dat de nieuwe wet leidt tot verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van het onderwijs. Zij vroeg wel om een duidelijk, inzichtelijk informatiesysteem voor alle betrokkenen, onder wie ouders en leerlingen.

Sociale media menu


Deel dit item: