Eerste Kamer bespreekt op 9 juni registratie reisdocumentenAanstaande dinsdag, op 9 juni, bespreekt de Eerste Kamer een kabinetsvoorstel voor aanpassing van de Paspoortwet. Dit voorstel (31.324 (R 1844)) moet de dienstverlening aan burgers vergroten, onder meer door een plaatsonafhankelijke uitgifte van reisdocumenten (in een gemeente naar eigen keuze) en het centraal registreren van persoonskenmerken waardoor fraude wordt bemoeilijkt. In samenhang hiermee moet de administratie van reisdocumenten opnieuw worden ingericht en toegankelijk worden via een online database. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft in haar voorbereidende bespreking van de voorgestelde wetswijziging bedenkingen geuit over het registreren van persoonskenmerken, zoals vingerafdrukken en kenmerken van de iris, in een centraal systeem. Een aantal fracties is bezorgd over een afdoende beveiliging van deze vertrouwelijke gegevens, en de gevolgen van eventueel oneigenlijk gebruik. Op grond van een Europese verordening uit 2004 is elke EU-lidstaat verplicht om biometrische kenmerken in reisdocumenten op te nemen. Over een centrale registratie hiervan is echter niets bepaald. In een plenair debat met Staatssecretaris Van Bijleveld van Binnenlandse Zaken zal onder meer aan de orde worden gesteld in hoeverre een decentrale administratie mogelijk is. Woordvoerders van vijf fracties in de Eerste Kamer hebben aangekondigd over dit onderwerp het woord te willen voeren.

In zijn plenaire vergadering spreekt de Senaat eveneens over een wetswijziging die voorziet in een vergoeding van immateriële schade aan de directe naasten van slachtoffers die blijvend letsel oplopen of komen te overlijden door toedoen van een derde (28.781). Deze zogenoemde Affectieschade regelt een wettelijke vergoeding die kan worden toegekend aan een beperkte kring van directe naasten van het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding wordt volgens het wetsvoorstel niet door de rechter bepaald, maar bij algemene maatregel van bestuur voor alle gebeurtenissen en voor alle rechthebbenden op eenzelfde bedrag vastgeld. Het voorstel (EK 28.781, A) werd op 12 september 2006 al besproken in de Eerste Kamer, maar de behandeling werd geschorst in afwachting van het rapport "Slachtoffers en aansprakelijkheid" en het kabinettsstandpunt (EK 28.781, G) hierover. Drie fracties hebben zich gemeld voor een debat over de voorgenomen wetswijziging, die door minister Hirsch Ballin van Justitie in de Eerste Kamer zal worden verdedigd.

Op dinsdag 9 juni bespreekt de Eerste Kamer ook een voorstel om deelname en medewerking aan een terroristisch trainingskamp strafbaar te stellen (31.386). Deze aanpassing van het strafrecht zou ook moeten gelden voor deelname aan opleidingskampen buiten Nederland, als deze trainingen zich richten op het plegen van terroristische misdrijven in Nederland. Voor een debat met minister Hirsch Ballin van Justitie over dit voorstel heeft tot nu toe één fractie zich aangemeld.


Deel dit item: