Bestuurlijke boetes versus strafrechtelijke sanctiesDe Eerste Kamer neemt tijdens haar plenaire vergadering op dinsdag 23 juni ruim de tijd voor een debat met minister Hirsch Ballin van Justitie over de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (29.702), ook aangeduid als de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht. Dit voorstel voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheid van bestuursorganen om boetes op te leggen bij overtredingen, zoals milieudelicten en verkeersovertredingen. Het wetsvoorstel kreeg in juli 2007 de instemming van de Tweede Kamer. Het voorstel stuitte in de Eerste Kamer op principiële vragen over de afweging wanneer een bestuurlijke boete op haar plaats is, en in welke gevallen strafrechtelijke sancties de voorkeur verdienen. De regering heeft in oktober 2008 in de Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (EK 31.700 VI, D) deze vragen beantwoord, en een ‘richtinggevend kader’ geschetst voor toekomstige wet- en regelgeving. In nader schriftelijk overleg tussen de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer en de minister (EK 31.700 VI, J) legden senatoren de nadruk op de wenselijkheid van wettelijke waarborgen en rechtsbescherming voor de burger. Het wetsvoorstel Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en de Kabinetsnota keuze sanctiestelsel worden gelijktijdig behandeld. Acht fracties hebben aangekondigd met de minister in debat te zullen gaan.

Criterium ‘passende arbeid’ voor langdurig werklozen

Een tweede onderwerp van plenair debat is de voorgestelde wijziging van de Werkloosheidswet gericht op het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen (31.767). Minister Donner Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal zijn voorstel, dat in maart van dit jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen, verdedigen. De discussie spitst zich toe op de uitleg die moet worden gegeven aan het begrip ‘passende arbeid’. In de wetswijziging wordt verwezen naar de Richtlijn passende arbeid uit 2008 en de status van die richtlijn geeft nog stof voor discussie. Voor dit onderwerp hebben vier fracties spreektijd aangevraagd.Deel dit item: