‘Wedijver tussen nationale belastingstelsels is voor alle landen nadelig’De belastingheffing op de winsten van internationaal opererende ondernemingen moet in internationaal verband worden gecoördineerd op basis van objectieve regels en voor alle betrokken landen transparante jaarrekeningen. De nationale benadering, waarbij de belastingheffende landen onderling wedijveren met gunstige regelingen en exclusieve arrangementen voor corporate tax holdings, is ondoelmatig en daarom ook nadelig voor alle betrokken landen.

Dit was de gedeelde opinie van de meeste inleiders tijdens een symposium over Tax Justice, dat op 17 juni plaatsvond in de Eerste Kamer. Staatssecretaris De Jager van Financiën benadrukte in een uiteenzetting over het Nederlands fiscaal beleid de noodzaak van een directe en automatische uitwisseling van financiële gegevens van multinationale ondernemingen. “Voor veel landen is dit nog een stap te ver, maar Nederland zal zich in OESO-verband inzetten voor een systeem dat voorziet in transparantie van alle fiscaal relevante informatie. Zo’n systeem is in het belang van een eerlijker en betere methode van belastingheffing.”

De staatssecretaris van Financiën omarmde de afspraken die de leiders van de G-20 begin april hebben gemaakt over het inperken van zogenoemde belastingparadijzen en oneerlijke vormen van belastingconcurrentie tussen landen. “Voor Nederland is het onaanvaardbaar wanneer bedrijven en individuen belasting ontwijken, evenzeer als dat wij het niet aanvaardbaar vinden als zij twee maal worden belast”, aldus De Jager.

Voorzitter Yvonne Timmerman-Buck van de Eerste Kamer plaatste het debat over Tax Justice in het perspectief van corporate social responsibility. De hieraan ontleende principes vragen volgens haar niet alleen van multinationale ondernemingen maar ook van overheden en parlementen een andere benadering, waarin oog is voor duurzaamheid en een meer evenredige toegang tot belastingbronnen. “We moeten instrumenten ontwikkelen om de effecten van de globalisering in goede banen te leiden. De financiële en economische crisis maakt van alle wereldburgers zowel aandeelhouders als stakeholders. Het symposium over het thema Tax Justice komt dan ook op een goed moment”, aldus Kamervoorzitter Timmerman-Buck.

Verschillende sprekers op het symposium wezen op de verwevenheid tussen een rechtvaardig belastingsysteem en een evenwichtige ontwikkeling van het internationaal financieel systeem. In dat licht gezien hebben multinationale ondernemingen ook zelf belang bij en evenwichtige spreiding van belastingopbrengsten over de verschillende landen waarin zij hun winsten realiseren. Tijdens de symposiumbijeenkomst gaf de Belgische hoogleraar Francine Mestrum een exemplaar van haar net verschenen boek ‘Tax Justice – Putting Global Inequality on the Agenda’ aan staatssecretaris De Jager van Financiën.

Aan het symposium Tax Justice, dat werd geleid door senator Peter Essers, voorzitter van  de Kamercommissie voor Financiën, namen ruim honderd personen deel. De commissie zal de presentaties en het verslag van de debatten meenemen in haar beraadslaging over enkele wetsvoorstellen die in de komende tijd in de Eerste Kamer aan de orde komen.


Deel dit item: