Kamervoorzitter benoemt leden commissie parlementair onderzoekDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, heeft dinsdag 4 oktober de parlementaire onderzoekscommissie naar de besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten ingesteld. De commissie is samengesteld uit zeven Kamerleden en staat onder voorzitterschap van senator Roel Kuiper (ChristenUnie). De overige leden zijn Frank de Grave (VVD), Guusje ter Horst (PvdA), Gerrit Terpstra (CDA), Arjan Vliegenthart (SP), Marijke Vos (GroenLinks) en Kees de Lange (OSF). De Grave en Vliegenthart zijn beiden benoemd tot ondervoorzitter van de commissie.

Kamervoorzitter De Graaf benoemde daarnaast zeven plaatsvervangende leden. Dit zijn de senatoren Henk Beckers (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Marjolein Faber-van de Klashorst (PVV), Niko Koffeman (Partij voor de Dieren), Joris Backer (D66), Gerrit Holdijk (SGP) en Jan Nagel (50PLUS). De Kamervoorzitter benoemde de commissieleden en hun plaatsvervangers op voordracht van hun fracties. De benoeming van Roel Kuiper tot commissievoorzitter werd door alle fracties met instemming begroet.

De installatie van de onderzoekscommissie en de benoeming van haar leden is volgens de artikelen 34 en 36 van het reglement van orde van Eerste Kamer voorbehouden aan de Voorzitter. De Graaf wees er op dat dit de eerste keer is in de parlementaire geschiedenis dat de Eerste Kamer het parlementaire onderzoeksinstrument zal hanteren, en wenste de commissie succes bij het uitvoeren van haar taken. Senator Kuiper benadrukte vervolgens in de plenaire vergadering de bijzondere verantwoordelijkheid van de commissie voor het welslagen van dit eerste door de Eerste Kamer geïnitieerde parlementaire onderzoek. Daarbij past de inzet voor een hoge kwaliteit, aldus commissievoorzitter Kuiper.

Rapport Leijnse

De Eerste Kamer besloot op 27 september om de parlementaire onderzoekscommissie naar privatisering en verzelfstandiging van de overheidsdiensten in te stellen (zie dossier EK XC). Daarmee werd uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de 'Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering / verzelfstandiging overheidsdiensten' (kortweg commissie Leijnse), die op 24 mei van dit jaar een rapport uitbracht aan de Eerste Kamer in haar vorige samenstelling. De commissie onder leiding van oud-senator Leijnse stelde in dit rapport voor om een onderzoek van beperkte opzet in te stellen naar de besluitvorming over privatisering en verzelfstandiging in het recente verleden. De Kamer in haar oude samenstelling heeft deze aanbeveling overgenomen, maar een definitief besluit overgelaten aan de Senaat in zijn nieuwe samenstelling, zoals die op 7 juni van dit jaar is geïnstalleerd.


Deel dit item: