Stemmen in Eerste Kamer staken over motie koopkrachtverschillenBij een stemming over een motie (EK 33.000, K) in de Eerste Kamer op dinsdag 29 november, ingediend door het PvdA-Kamerlid Postema, hielden de voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht: 37 voor en 37 tegen. Senator Holdijk (SGP) die de doorslag had kunnen geven was afwezig. De motie wordt, nu de stemmen staakten, op 6 december opnieuw in stemming gebracht. Als dan de stemmen weer staken is de motie volgens het Reglement van Orde van de Eerste Kamer verworpen.

De motie werd ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 22 november. Zij verzoekt de regering voor 2012 en nakomende jaren passende maatregelen te nemen om de effecten van de genomen en de te nemen bezuinigingsmaatregelen in termen van de verschillen in koopkrachtdaling tussen lagere, midden, hoge en topinkomens ongedaan te maken, zodat de last van de bezuinigingsmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld. De motie Postema werd gesteund door de SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, OSF en 50PLUS.

Ontraden

Minister De Jager heeft de motie ontraden. De fracties van VVD, CDA en PVV in de senaat waren het met de minister eens dat de koopkrachtdaling bij de bestaande plannen van de regering al evenwichtig wordt verdeeld. VVD-woordvoerder De Grave had er in het debat dinsdag 22 november op gewezen dat ook bij ongewijzigd beleid er in 2012 nivellerende effecten optreden waardoor de inkomensverschillen kleiner worden. De VVD-fractie wil niet dat dit in 2013 weer gebeurt.

Gezondmaking overheidsfinanciën

Een motie (EK 33.000, L herdruk) van het D66-Kamerlid Backer, waarin de regering wordt verzocht om in het geval van extra bezuinigingen op de rijksuitgaven samenhangende voorstellen te doen aan het parlement, werd met overgrote meerderheid aangenomen. Van de twaalf Kamerfracties stemde alleen de PVV-fractie tegen. In de motie-Backer, eveneens ingediend bij de Algemene financiële beschouwingen, spreekt de Kamer als haar mening uit dat de samenhangende voorstellen in dat geval zich 'dienen te kenmerken door structurele gezondmaking van de overheidsfinanciën, zowel op korte als op lange termijn, en dat er op voorhand geen oplossingen taboe of onbespreekbaar zijn.' De motie Backer was mede ingediend door de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

Toezicht op banken

Een andere motie (EK 33.000, M) van het Kamerlid Backer, waarin de regering wordt verzocht om met voorrang te streven naar een volwaardige Europese toezichthouder op banken in de Europese Unie, kreeg eveneens de steun van de Kamer. De PVV, de SP en de ChristenUnie stemden tegen.

De Kamer stemde eveneens in met een motie (EK 33.000, N) van senator Koffeman (PvdD), waarin de regering wordt verzocht om bij de totstandkoming van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) in te zetten voor een stelsel dat de zorgen van de Europese rekenkamers wegneemt. De fracties van VVD, CDA en D66 stemden tegen.Deel dit item: