Algemene financiële beschouwingenIeder jaar, in de regel in november, bespreekt de Eerste Kamer het financiële beleid zoals vastgelegd in de Rijksbegroting met de regering tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb).

De hoofdlijnen van het regeringsbeleid zoals verwoord in de Miljoenennota, worden tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) met de regering besproken.

De Algemene financiële beschouwingen 2022 in de Eerste Kamer vonden plaats op 22 november 2022. Tijdens dit debat werden 16 moties ingediend. Over 14 moties is op 29 november 2022 gestemd.

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen 2022 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg twee verslagen uitgebracht (EK 36.200, W met bijlage en EK 36.200, X met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN) hebben de ministers voor APP, van SZW en van Financién bij brief van 7 december 2022 gevraagd uiterlijk op 9 december 2022 de Kamer te informeren over de wijze waarop de aangenomen motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW (EK, AK) zal worden uitgevoerd.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 29 november 2022 de wens uitgesproken om de Kamervoorzitter voor te stellen om in het voorjaar van 2023 een beleidsdebat te houden over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven.

De leden Van Ballekom (VVD), Otten (Fractie-Otten) en Crone (PvdA) hebben aangeboden om de voorbereiding van het beleidsdebat ter hand te nemen.

Ter voorbereiding stellen de commissies zich voor een gesprek te voeren met de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp. Verder geven zij aan het gemeentefonds niet te willen betrekken bij de te bespreken fondsen. Het lid Crone (PvdA) wees daarbij op de motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsen (EK 35.976, G).

Voor de commissie werd op 8 november 2022 door de Raad van State een technische briefing over het advies bij de Miljoenennota 2023 en over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht verzorgd.